J. C. Jacobsens arkiv

1876-09-25

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens gavebrev til Carlsbergfondet.

Transskription

Vi Christian den Niende af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Schleswig, Holsteen,
Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg
Gjøre vitterligt:
At eftersom hos os allernaadigst er blevet ansøgt og begjært Vor allernaadigste Confirmation paa en af Brygger Os elskelig Hr. Johan Christian Jacobsen, Vor Capitain, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand, under 25 f.m. oprettet og herhos in originali heftet Fundats for den af ham under Navn af "Carlsbergfondet" oprettede Stiftelse, saa ville Vi, efter de Os af Vor Justitsminister allerunderdanigst foredragne Omstændigheder, bemeldte Fundats, hvoraf i Vor Justitsministerium er indleveret en ligelydende verificeret Gjenpart, i alle dens Ord, Klausuler og Punkter, saaledes som den herhos findes, allernaadigst have konfirmeret og stadfæstet, saa og hermed konfirmerer og stadfæste samme.
Forbydende Alle og Enhver mod det,

som forskrevet staar, hindre at gjøre

Givet paa Bernstorff, den 18 October 1876
Under Vor Kongelige Haand og Segl

Christian R

S Nellemann

Konfirmation paa Fundats for en af Brygger, Capitain J. C. Jacobsen, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand under Navn af "Carlsbergfondet" oprettede Stiftelse

Fundats og Gavebrev.
Ved dette mit Fundats og Gavebrev opretter jeg, Capitain og Brygger Jacob Christian Jacobsen, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, en Stiftelse til Fremme af videnskabelige Formaal, der skal bære Navn af "Carlsberg Fondet"

I
Til denne Stiftelse skjænker jeg herved en Capital af 1.000.000 Kr, siger een Million Kroner med Pant og Sikkerhed i den af mig tilhørende Eiendom Carlsberg, bestaaende af Parcellerne Matr. No 19 c, e, e, g og 20 c i Valby, Hvidovre Sogn, Kjøbenhavns Amt, med dertil hørende Bygninger, fast Inventarium, Haveanlæg og Kunstværker, alt næstefter den for Tiden i Eiendommen indestaaende Prioritet paa 160,000 Kroner

II
Denne Eiendom forpligter jeg mig og fremtidige Eiere til ikke nogensinde at formindske ved Afhændelse eller Afstaaelse af nogen Del af samme, dens Grund og Bygninger med hvad dertil hører. Saa forpligter jeg og mig selv og kommende Eiere til ikke nogensinde at tillade, at Eiendommen eller Del af den

Bliver benyttet til Forlystelsesanlæg eller Beværtning, og det under Fortabelse af Eiendomsretten, der i saa Fald skal tilkomme Carlsberg Fondet

III
Den nævnte Capital af en Million Kroner er, saavel fra Stiftelsens som min og kommende Eiers Side, for bestandig uopsigelig. Stiftelsen kan ei heller afhænde den eller overdrage den eller Del af den til Andre, være sig enkelt Person eller Institution. Capitalen bliver af mig og fremtidige Eiere af Eiendommen Carlsberg i Henhold til allerhøieste Tilladelse at forrente med 5, er fem Pr Ct pro anno, dog saaledes at den fulde Renteydelse først indtræder ved min Hustrus Død, og at der saalænge nogen af os er ilive ikkun erlægges en aarlig rente af 2, er to, Procent, eller i det Hele 20.000 er Tyve Tusinde Kroner. Renten udbetales halvaarlig, hver 25de September og 25de Marts med det halve Beløb. Skulde den ikke blive erlagt i rette Tid, er Stiftelsens Bestyrelse be­rettiget til at lade den inddrive ved Hjælp af det ved Lov af 29de Marts 1873 § 15  hjemlede  Retsmiddel.

IV.
Carlsberg Fondets Formaal ere:
A. At fortsætte og  udvide Virksomheden i det af mig i Aaret 1875 oprettede chemisk-physiologiske "Carlsberg Laboratorium" i Overensstemmelse med Statuterne for dette Institut,  hvorefter samme ikke nogensinde maa skilles fra Ejendommen Carlsberg.


B. At fremme de forskjellige Naturvidenskaber samt Mathematik , Philosophi, Historie og Sprogvidenskab paa den nærmere i Stiftelsens Statuter anførte Maade.

V.
Saalænge Fondets aarlige Indtægt indskrænker sig til de ovennævnte 20.000 Kroner, skal dette Beløb - efter Fradrag af Administrationsudgifter - først og fremmest anvendes til Bestridelse af de for Laboratoriets Virksomhed fornødne Udgifter. Hvad der i hvert enkelt Aar ikke  maatte  behøves til dette Brug, kan anvendes til de under IV,B nævnte Formaal.

VI.
Naar derimod efter min og Hustrus Død den fulde Renteydelse af Kapitalen indtræder, skal - ligeledes efter Fradrag af Administrationsudgifter - Halvdelen af Fondets Renteindtægt forbeholdes til Brug for Laboratoriet IV A, og den anden Halvdel til Brug for Videnskabernes Fremme i Overensstemmelse med IV B. I Udredelsen af Administrations­ udgifterne tage begge Fondets Afdelinger A og B lige Del.

VII.
De nærmere Bestemmelser om Stiftelsens Virksomhed og dens Bestyrelse ere fastsatte i Statuter, der under Dags Dato ere tilstillede Videnskabernes Selskab med Andragende om dets Medvirken til Gjennemførelsen af samme. Naar dette Forhold har fundet sin Ordning, og Stiftelsens Direktion er udnævnt, bliver dette Fundats- og Gavebrev tilligemed

Stiftelsens Statuter at overgive til Direktionens Varetægt.
Og har jeg saaledes og under Forventning af allerhøieste Konfirmation og Stadfæstelse oprettet, underskrevet og for­seglet denne Disposition i Vitterlighedsvidners Overværelse

Carlsberg  ved Kjøbenhavn den 25de September 1876.

J. C. Jacobsen.

Til Vitterlighed Gustav Brock, Carl Jacobsen

Det bemærkes, at den forudprioriterede Gjæld forrentes 80.000 Kr med 4½% pro anno og der paahviler Eiendommen nogle servitutmæssige Forpligtelser samt Jordbogs Afgift og Recognition ved Eierskifte, hvorhos der d. 22 Februar 1871 er læst en Interessentskabs contract, hvorom Retsanmærkning frafaldes
for Høiesterets advocat Brock
Chr. Jørgensen

Læst paa Kjøbenhavns Amts søndre Birks Ting d. 25 Oktober 1876 og protokolleret
A. Eberlin

Idet jeg fra den 25de  September d A at regne frafalder det Forbehold, som Kap III er taget for min og min Hustrus Levetid med Hensyn til Forrentningen af den med nærværende Fundats til "Carlsberg Fondet" skjænkede Capital, forpligter jeg mig og fremtidige Eiere af Eiendommen Carlsberg til fra den nævnte Dag at regne at forrente Capitalen med de fulde 5 - skriver fem - pro Cent aarlig.
Carlsberg ved Kjøbenhavn d 28 Februar 1879

Til Vitterlighed [to ulæselige navne] J. C. Jacobsen
Foranstaaende Paategning læst paa Kjøbenhavns Amts søndre Birk d. 2 April 1879 og protokolleret
A. Eberlin

Da Carlsbergfondet ved Udlægsskjøde af Dags Dato udstedt af Executors testamente i afdøde Capitain Brygger Dr phil J. C. Jacobsen og efterladte Hustrues Fællesbo - har erholdt Eiendommen Gamle Carlsberg udlagt til Eiendom, kvitteres hermed i overensstemmelse med Bestemmelserne i Capitain J. C. Jacobsens Testamente af 20 Februar 1882 nærværende Gavebrev til Udslettelse af Pantebogen.
Gamle Carlsberg d. 1st October 1888
Directionen for Carlsbergfondet
Barfoed, Japetus Steenstrup E. Holm, S. M. Jørgensen J. L. Ussing
Lagt til udslettelse paa Kjøbenhavns Amts søndre Birks Thing den 3 October 1888 og af pantebogen udslettet
[underskrift ulæselig]

Fakta

PDF
Fundats
Dansk
København