J. C. Jacobsens arkiv

1795-07-12

Ophavsmand/nøgleperson

Christian Ulrich Clausen

Dokumentindhold

Ligprædiken over Giertrud Clemmensdatter. Christen Jacobsens mor. I 1795 var den 6. søndag efter Trinitatis d. 12. juli.
Transskription ufuldendt

Transskription

3.
 1 Liig-Prædiken
 over
 Sal. Giertrud Clemmensdaat
 -ter, Jacob Jensens Hustrue 
fra Nørkiær
holdet
i Dronninglunds Kirke 
paa hendes Begravelses Dag, den
6te Søndag efter Trinitatis Ao 1795
af
Christian Ulrich Clausen
Sogne Præst for Dronning-
lunds Menighed

1.
Saa ubehageligt, saa nedslaaende, saa 
seelsomt som det er for letsindige Ver-
dens Børn, at tænke paa det tilkommen
de, at beskieftige sig med Betragtninger
over Døden, Dommen, Evigheden, da de der-
med vilde forstyrres i .... Roelig-
hed, da deres Samvittighed dermed maat-
te bebreyde Dem deres letsindige Tænke-
maade, og med deres tilsvarende Del lidet
overensstemmende forhold, da de hellere vil 
.. glemme, at de have en udødelig Siel, hel-
lere opofre den lystelighed, som hisset i Evigheden kunde blive dem til Deel, hellre ville underkaste sig den for evig at for-
tabes ved at de skulde beslutte sig til at
aflægge deres onde Vaner .......... deres 
onde Tilbøieligheder og fra Grunden af for-
bedre sig for at blive Gud behagelige,
værdige til hans naade og ...til...
.......at lyksageligjøres, Saa mod
bydeligt, sige ieg ??, saa frygteligt, som det af disse Aarsager er for alle

2.
slige Verdens Mennesker /:der ingen forbe
dring ...om at sætte i Værk og ingen
lyksagelighed og glæde finde i noget uden i det
som tildrager
de jordiske og dyriske drifter:/ at tænke
paa det, som hisset forestaaer, at tage ud-
gangen af Verden, og den derpaa følgen-
de Evighed i Betragtning at see.....
livet i udsædeligheds land, saa..., saa
fornøyelig, saa salig en Overveyelse er
det derimod for alle..., for alle Dy-
dens sande Venner, for alle oprigtige Je-
su beti... og Efterfølgere, at see..
..paa og betragte det, som forestaae os
ved enden af vor Løbebane her i Verden,  
at have ...Sind og attraae henvendte, til
det, som er foroven til, til Evighedens 
Tilstand, til Himmelen, deres rette Hiem
og fædreneland. Det er ved disse
Betragtninger, de bestyrke sig i Lydighed  
og Troeskab mod Gud, i Dydens retskafne
Øvelse og mod alle Sindets og ... forførel-
3
sen, men det er og derved, de trøste, opmun-
tre og oplive deres Hierter i alle nøden-
de indvortes og udvortes Lidelser og søge at
befæste en guddommelig Roe i Deres Hier-
te midt i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fakta

PDF
Mindeord
Dansk
Dronninglund
Carlsberg arkiv CM 295/1988
Familie, Slægt, forfædre