J. C. Jacobsens arkiv

1878-04-05

Dokumentindhold

Kong Christian IX's reskript vedrørende Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot afskrevet af J. C. Jacobsen

Transskription

[med blyant, ikke J. C. Jacobsens skrift] Reskript om Oprettelsen af et nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg


Gjenpart

I Anledning af det Os af Dig under 5te d. M. allerunderdanigst overrakte Andragende ville Vi Hermed allernaadigst have Dig tilkjendegivet, at vi allernaadigst bifalde, at der i Henhold til Vor allerhøieste Resolution af 25 Juni f. A paa vor Indenrigs-ministers under f. d. allerunderdanigst vedlagte forestilling oprettes et nationalhistorisk Museum i Kongefløien paa Frederiksborg Slot efter de af Dig nærmere fremhævede Grundtræk, og at der til dette Museums Dannelse og stadige Udvikling ydes et fast aarligt Bidrag af Carlsberg-Fondet af 10.000 Kroner imod at Du ved et nyt Gavebrev tilsikkrer Fondet en tilsvarende Forøgelse af dets aarlige Renteindtægt, samt at Museet underlægges en Bestyrelse, bestaaende af 3 Medlemmer, nemlig et af Os paa Kongehusets Vegne udnævnt Medlem, Kongelig Museums directeur, Kammer-herre, Dr phil. J. J.A. Worsaae Kommandeur af Danebroge og Danebrogsmand og et af det Kongelige danske Videnskabernes Selskab valgt Medlem af Carlsberg Fondets Direction, - og ville Vi i denne Henseende for vort Vedkommende allernaadigst have Directeur for det Kongelige Academi for de skjønne Kunster, Etatsraad, Professor Meldahl, Kommandeur af Danebroge og Danebrogsmand, udnævnt til medlem af Bestyrelsen.
Ved at meddele Dig Nærværende ville vi derfor lige allerunderdanigst have tilføiet, at Vi under Dags Dato i Forbindelse med Vor hernævnte allerhøieste Resolution af 25 Juni f. A. under fremsendelse af dit Andragende allerhøist have reskriberet Vor Indenrigsminister i Overensstemmelse med Foranstaaende og allernaadigst have overdraget ham at foranstalte og foranledige det herefter videre Fornødne.
 
Befalende Dig Gud !
Givet i Vort Palais paa Amalienborg den 5te April 1878
(Christian R.)

Til 
Os Elskelig Hr Kaptain, Brygger Jacob Christian Jacobsen
Ridder af Danebroge og Danebrogsmand

Fakta

PDF
Reskript
Dansk
København
Carlsbergfondets arkiv
Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot