J. C. Jacobsens arkiv

1877-12-29

Dokumentindhold

Udkast til brev vedrørende gavebrev og statutter for Frederiksborg Slot.

Transskription

Til Carlsberg Fondets Direction
 
Det vil formodentlig være den ærede Direction bekjendt, at Hs Majestæt Kongen har bifaldet et af mig til Komiteen for Frederiksborg Slots Gjenopbyggelse indsendt Tilbud - hvoraf Kopi vedlægges - om at bekoste Restaurationen af Kongefløien i Christian 4des Stiil, imod at denne Fløi fremtidig anvendes dels til Festlokale ved større Høitideligheder i Kongehuset, dels til Anbringelse af et nationalhistorisk Museum.
I Henhold hertil ere de foreløbige Foranstaltninger trufne til Udarbeidelsen af detaillerede Planer til Restaurations arbeiderne som derefter ville blive fremmede med muligst Hurtighed - under Etatsraad Meldahls Ledelse - saa at de forhaabentlig kunne blive fuldførte omtrent samtidig med den fuldstændige Restauration af de tilstødende localer i Riddersalen og "Rosen".
I den ovennævnte Kgl Resolution - som i Afskrift vedlægges - er der fremdeles med Hensyn til det paatænkte Musæums Anbringelse i Kongefløien udtalt den Forudsætning fastsat "at der ikke dermed paadrages Staten nogen Forpligtelse til at bringe pecuniære Ofre i den Anledning og der maa altsaa sørges for, at der til Realisationen af Museumsplanen tilveiebringes Midler, dels til at bestride Udgifterne ved Ordningen og Opstillingen af de Sager som formodentlig fra forskjellige Sider ville tilflyde Musæet, dels til Anskaffelse af nye Gjenstande, m.m.-
Som det vil sees af min Skrivelse til Frederiksborg Komiteen, er det forudsat som Musæets Formaal, at dette skal blive et Hjemsted for det danske Folks Historiske Minder fra Christendommens Indførelse til den nyere Tid og efter min Formening skal der altsaa ikke stræbes hen til Dannelsen af en egenlig Studiesamling, men kun drager Omsorg for Tilveiebringelsen af

gamle Mindesmærker i Originalen eller Kopier, samt af saadanne Meubler, Huusgeraad, Vaaben, Rustninger, osv fra Fortiden indtil Christian d 4des og Frederik d 3dies Tidsaldre, som særlig egne sig til Opstilling i denne gamle Borg hvis Præg som saadan ikke derved bør forstyrres.
Iøvrigt ville de Gjenstande, som maae anskaffes, fornemmelig komme til at bestaae af Malerier, som anskueliggjøre vigtigere Begivenheder i Fædrelandets Historie samt Portraiter af historiske Personer - forsaavidt Slige ikke allerede haves - og for den ældste Tid, fra hvilken der ikke er overleveret Portraiter, nemlig fra Gorms' og Thyras' Dage til den oldenborgske Stammes Regjeringstiltrædelse, maaskee ved Statuer, der saavidt muligt fremstille det Characteristiske ved Personerne og deres Tidsalders Kostumer, Vaaben, osv.
Tilveiebringelsen af en saadan Samling, navnlig af Kunstværkerne, kan selvfølgelig kun skee successive i Løbet af længere Tid og der vil saaledes kun udfordres en mindre Sum aarligt til Musæets vedvarende Udvikling, saavelsom til dets Ordning, Bestyrelse og Tilsyn, hvortil jeg hermed tilbyder at stille et fast, aarligt Bidrag af 10,000 Kroner til Disposition.
Da jeg antager at Oprettelsen ag Udviklingen af et nationalhistorisk Musæum, som det ovenfor omhandlede, kan henregnes blandt de Formaal, til hvis Fremme Carlsberg Fondet er stiftet, har jeg tænkt mig, at det nysnævnte, aarlige Bidrag bedst kunde komme Musæet tilgode, baade strax og i kommende Tider, naar det udredes af Carlsberg Fondet, imod at jeg sikkrer dette Fond en tilsvarende, forøget Indtægt af 10,000 Kroner ved Udstedelsen af en ny Pante obligation i Carlsberg med Tilbehør paa 200,000 Kroner, som strax forrentes med 5 % p A.
I Forbindelse hermed skal jeg, med Hensyn til den Indflydelse, som Carlsbergh Fondets Direction, forsaavidt ovenstaaende Forslag antages, bør have paa Musæets Anliggender, bemærke, at det forekommer mig naturligst og heldigst at ordne Frederiksborg Musæets Bestyrelse i Lighed med Bestyrelsen af Samlingen paa Rosenborg, til hvilken Frederiksborg Musæet nærmest vil slutte sig. Medens Rosenborg Samlingen, som bekjendt, bestyres af en Direction af 3 Medlemmer, nemlig

af den Kongelige Museumsdirecteur i Forbindelse med eet Medlem som Hs Mejestæt paa Kongehusets Vegne udnævner og eet Medlem af Ministeriet paa Statens eller Finantsernes Vegne, antager jeg, at at det vil findes at være i Overensstemmelse med de ovenfor i Forslag bragte Forhold, at Frederiksborg Musæets Direction kommer til at bestaae af de 2 førstnævnte Medlemmer af Rosenborg Samlingernes Bestyrelse i Forbindelse med eet Medlem af Carlsberg Fondets Direction, som dertil udnævnes af det Kgl. Videnskabernes Selskab paa samme Maade som Medlemmerne af Carlsberg Laboratoriets Bestyrelse vælges.Dersom den ovenfor i korte Træk angivne Plan maatte vinde den ærede Directions Bifald og gode Medvirken til Gjennemførelsen og blive approberet af Hs Majestæt, (herfra overstreget) vil der, næst Udfærdigelsen af et nyt Gavebrev, udkræves flere Tillægsbestemmelser til Fondets Statuter, som enten kunne indskydes mellem §XIII og XIV eller (vistnok rigtigst) gives som et "Tillæg til Statuter for Carlsberg Fondet", i hvilket sidste Fald dette Tillæg dog maa indeholde en Slutningsbestemmelse af samme Indhold, som det første Stykke i § XIV om "Forandring i Statuterne". Jeg antager imidlertid at et saadant Tillæg først kan affattes, efter at nærværende Forslag er endelig afgjort ved en Kgl Resolution. Dog ønsker jeg allerede nu at antyde, at det vilde være mig kjært, dersom der for det nye Musæums Ved-kommende, i Lighed med Bestemmelsen i Statuternes § XVI, kunne gives mig Leilighed til som Tilforordnet at deltage i Beslutningen om Anskaffelse af Malerier og Sculpturarbeider, ligesom det maaske ogsaa kunde være hensigtsmæssigt, at Statuterne give Bemyndigelse til enten strax eller senere at optage en Kunstkjender som Tilforordnet med Hensyn til nysnævnte Anskaffelser.
Ærbødigst
J. C. Jacobsen

Carlsberg d 29 December 1877


[Det overstregede på foregående side erstattes med]
vil det jo blive nødvendigt, at give Carlsbergfondets Statuter en Tilføining, hvorved optages de nærmere Bestemmelser om det foreslaaede, særlige Formaals Udstrækning og Begrændsning, om opsparede Midlers Anvendelse, om Directionens Deltagelse i Musæets Bestyrelse, (eventuelt om Valg af Tilforordnede med Hensyn til Anskaffelse af Kunstværker) om senere Statutforandringer, osv, men saavidt jeg skjønner, vil et Udkast til et saadant Statut-Tillæg, saavelsom Tilæget til Gavebrevet først kunne affattes efter at nærværende Forslag har fundet sin Afgjørelse.-Ærb J. C. J.
Carlsberg 1 Januar 1878.
 
 

Fakta

PDF
Brevudkast
Dansk
København
København
FA 2-009-00016
Carlsbergfondet, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed