J. C. Jacobsens arkiv

1881-01-04

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens kommentarer til et forslag fra bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium vedrørende lønforhøjelse til en laboratoriebetjent. Uddrag af Carlsberg Laboratoriums forhandlingsprotokol.

Transskription

Jeg kan ikke tilraade Laboratoriet at følge mit Exempel med at give en Arbeider Lønningstillæg uden anden Grund end den, at han gifter sig. Jeg er nemlig kommen til Erkjendelse af, at jeg i denne Henseende har begaaet en Feil og maa nu vende tilbage til min første Tanke, kun at give de gifte Folk tillæg, som have tjent mig i længere Tid og som jeg nødig vil undvære, idet jeg da tillige tager Hensyn til deres stigende Fornødenheder, naar de have en talrig Børneflok at ernære og opdrage.
Hvad den nuværende Laboratoriums Karl angaaer, da er han vel meget "brugbar", men ogsaa meget langsom i sin Gjerning, saa at "hans Tab ingenlunde er uerstatteligt", men det er jo naturligt at dherr Forstandere ikke gjerne ville staa i Veien for en Forbedring i hans Kaar og derfor ikke have villet undslaae sig for at anbefale hans Ansøgning.
I øvrigt skal jeg tilføie at det, naar en ny Laboratoriums Karl skal antages, formentlig vil være heldigt at vælge en ugift og saavidt muligt give ham logis paa Bryggeriet, hvilket jeg indtil videre kan tilbyde, da jeg nu - paa Grund af de altfor talrige Giftermaal af mine Arbeidere - har faaet meget rigelig Plads tilovers i Folkekamrene.

d 4/1 - 81 J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA æske 000064669
Carlsberg Laboratorium, mæcenvirksomhed