J. C. Jacobsens arkiv

1868-04-02

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen opfordrer Carl til at rejse til England så hurtigt som muligt og dér studere brygningen af de engelske overgærede øltyper: Porter, India Ale og Pale Ale. Om H. W. Bissens begravelse og I. P.E. Hartmanns musik.

Transskription

d 2 April 1868!

Kjære Carl!
Jeg har i den sidste Tid været saa optaget - og er det endnu - af Rigsdagsdebatter, osv, i Forbindelse med min daglige, løbende Forretninger, at jeg ikke har kunnet finde et ledigt Øieblik til at skrive. - Ogsaa i Aften maa jeg gjøre det kort, thi det er nær Sengetid. Du spørger om min Mening om Tiden, da Du kan forlade München. Derom kan jeg kun gjentage, hvad jeg før har sagt, at Du bør see Fyldningen af Sommerkjeldrene lige til Enden, navnlig af de Kjeldre, hvori Øllet skal gjemmes til Efteraaret, observere Attenuationen til den Tid, Varmen i Fadene og i Luften i Kjeldrene, Øllets Skum i Fadene, med eller uden "Hat" i Spundshullet osv. Derimod er det jo ikke nødvendigt at see alle Kjeldrenes Fyldning lige til de sidste, der formodentlig blive tømte tidligere paa Sommeren.

Den derpaa projecterede Reise til de bedste nyere Bryggerier, som Du omtaler, maa jeg fuldkommen billige, da Du nu maa have saamegen Indsigt i Bryggeriets Drift, at Du kan see hvad der i de forskjellige Indretninger er Hensigtsmæssigt og værd at lægge Mærke til og 
benytte. "Men hvad saa" spørger Du. Ogsaa herpaa maa jeg henvise til havd jeg tidligere har sagt: Du bør gaae til England jo før heller; da det er dér Du alene kan lære den Fabrication at kjende, som det vil blive din Opgave at bringe til Anvendelse herhjemme: Brygningen af forædlet overgjæret Øl til Udførsel og Skibsprovision samt til Hjemmedrik, altsaa Porter, India-Ale og pale Ale, naturligviis i Forbindelse med den eiendommelige Maltning hvorpaa disse Ølsorters Brygning er baseret.- Som jeg før har sagt dig,

vil Studiet af det engelske Bryggerie bedst ja, vistnok alene kunne drives frugtbringende ved at tage en underordnet Plads i et Bryggerie saasnart Du har orienteret Dig noget. Jeg haaber ogsaa at jeg med mine Forbindelser i England skal kunne være Dig behjælpelig dermed, da jeg kan skaffe dig Anbefalingsbreve til mange baade danske og Englændere rundt om i Landet.- Om og hvornaar jeg kan faae mit længe nærede Ønske opfyldt, selv at komme til England, kan jeg endnu ikke have nogen Mening om, da Rigsdagen atter i Aar trækker stærkt i Langdrag og mange af mine egne Forretninger, derfor staae paa Expectancelisten. Det vil derfor ikke kunne blive før længere hen paa Sommeren, hvilket ogsaa for saavidt vil være heldigt, som Du da med egne Øine vil have overbeviist Dig om, hvor overordentlig meget, der er for Dig at lære dér som Brygger og practisk Mand, saa at Du vil

indsee, at min Plan for din Forberedelse til en selvstændig Virksomhed er rigtig. Dertil hører ogsaa, at Du selv maa have Leilighed til Øvelse i "at være om Dig" for at opnaae hvad Du ønsker, en passende Plads, hvori Du forøvrigt vil finde Støtte i de Anbefalinger jeg kan skaffe Dig. Jeg glæder mig ved Tanken om saaledes i Dig at see realiseret, hvad der for mig selv kun blev et fromt Ønske: en fuldstændig og alsidet Indsigt i Bryggeriets Theorie og Praxis, saa at Du i denne Henseende kan komme til at staae i første Klasse blandt Europas Bryggere og blive til Gavn for dit Fædreland og til Ære for det Navn, Du bærer.
__________________________
 
Bissens Jordefærd foregik uden anden Hoitidelighed end at Hartmann spillede den gribende Sørgemusik for Thorvaldsen medens Kunstnere bare kisten ud af Kirken, de bare den til Nørreport, hvor den sattes i Liigvognen og hele Følget fulgte med til Kirkegaarden

Kisten var rigt smykket med Krandse, blandt hvilke een fra os, af Laurbær, Stenege, Ilex, Oliven, Cypresser, osv. Desuden havde jeg af mine store Cypresser - der trængte til Beskjæring - afskaaret 10 lange Grene, der bleve lagte rundt om Kistens Fod. I Søndags var der en meget smuk Sørgefest i Antiksalen paa Academiet, hvor Hoyen holdt en varm og værdig Tale og Studenterne sang Cantate af Ploug til Musik af Heise. Jeg skal sende Dig et trykt Referat deraf. - Udstillingen er aabnet. Den indeholder, saavidt jeg ved et flygtigt Gjennemsyn kunde see, ikke Synderligt af Betydenhed udenfor Bissens Statue a Marmor af Fru Heiberg og Blochs' Billede, samt et Par Portraiter af Marstrand. Derimod saa jeg i Marstrands Atelier et høist interessant Billede under Arbeide: den rige Mand, som kalder Folk fra Gaden til sit Gjæstebud. Det er en riig Komposition i Poul Veroneses Stiil. Det bliver kjøbt til Galleriet. Mens jeg taler om Kunst, vil jeg bede dig itide at sige mig

din Mening om presenten til Sedlmayr.- Det er kjedeligt at sende Folk noget, som de ikke forstaae at sætte Priis paa.-Hvad Thorvaldsens 2 Basreliefer i München angaaer, har jeg efterseet begge Thieles Værker, men deraf kun erfaret at de 2 Billeder ere leverede af Thorvaldsen som Prøvestykker til en lang Frise som Kong Ludvig havde bestilt til en Kirke i München, hvilken Frise dog aldrig blev udført. De 2 Basrelifer findes derfor vistnok i Kongens Privatsamling.
Hermed maa jeg slutte. Din Moder beder mig at hilse Dig. Hun har travlt med hele Husets Foraarsrengjøring og kan derfor ikke skrive selv i denne Tid. Baade hun og vi andre og vore Bekjendte -undtagen Falkenberg- ere fuldkommen raske.
Lev vel !
Din Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
München
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi