J. C. Jacobsens arkiv

1911-01-11

Dokumentindhold

Om spirene på Nikolaj og Frue Kirker og om de 'smålige' forhold i Danmark.

Transskription


 
Carlsberg 11-1-11
 
Kjære Hr. FeilbergTak for Deres venlige Brev af 11-12-10 og Tak fordi De saa trofast bevarer Erindringen om Carlsberg.Det glæder mig at høre at De dog stadig kan finde Beskjæftigelse derovre, selv om den ikke er af den Art De helst maatte ønske.Ja Nicolai fik jeg færdig og det har vundet …. Mig Beundring hos mine Medborgere.Desto mere forundrer det mig at det er lykkedes en Klike af Kunstpedanter i Compagni med personlige Uvenner og Misundere at gjøre saa meget Vrøvl imod Frue Spiir, som dog vil blive en af de stolteste Prydelser for Kjøbenhavn, at det endnu er usikkert om jeg faar Lov til at gjenopreise det.
De lever nu i et Land, hvor Alt er stort, det har den Ulempe at den Enkelte let forsvinder i Massen; men der er dog noget Opløftende i at see at leve med og i det Store.Det er nedslaaende at leve i et lille Land, hvor Alt er smaat baade i Tanken og i Handlingen.Et Land som ingen Fremtid har at øine og hvor Alt opløses i Vrøvl, Politik og Smaalighed.
… loven var jo en af den største Betydning for vort Samliv med den store Omverden, hvis Betydning, baade i materiel og culturel Henseende er indlysende, blev stemt ned i Rigsdagen af det nuværende Regeringsparti fordi det ikke vilde unde den forrige (radicale) Regering den Ære at føre et saa vigtigt Foretagende igjennem!Metersystemet er nu bleven gyldigt ved Lov, men det bliver aldeles forplumret i Vrøvl. Det er ikke opløftende at leve i Danmark.Tak for Deres Hilsen og gode Ønsker som jeg af Hjertet gjengælder.
 
Deres hengivneCarl Jacobsen
 
Til Amerika kommer jeg næppe mere; men det kan nok være at vi maaske sender en Fonctionær til Udstillingenfor at studere den.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
000031870/000007573. Vagn Jacobsen Arkiv, æske 2
Mæcenvirksomhed, familie liv