J. C. Jacobsens arkiv

1859-07-28

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen udtrykker håb for Carls stammen.

Transskription

Carlsberg d 28 Juli 1859

Min Kjære Carl!
Tak for dit Brev, som nøie svarede til Instruxen, at være kortfattet og dog indeholdt det Fornødne. Jeg haaber at den senere Deel af Reisen ogsaa har været, kun tvivler jeg paa at du har fundet den Tid der var levnet i Strasburg, tilstrækkelig, ligesom jeg i det Hele har nogen Tvivl om at Reiseplanen for igaar, Onsdag, har kunnet holde Stik. Jeg veed derfor idag ikke rigtig hvor jeg skal forestille mig at I ere, om I have paseret Vierwaldstätter-Søen eller ikke. Nu vil jeg fremfor Alt ønske, at I maae have godt Veir til Bjergtourene og en flink Fører. Det er maaske bedst ikke at engagere Føreren fra Martigny længere end til Chamouny, da Udflugterne i Chamouny vistnok sikrest kunne foretages med de Førere, som findes dér. Da din behændighed og Færdighed til at klatre og springe just ikke er stor, vil jeg i hvert Fald anbefale dig, ikke at gaae over Gletscheren paa Montblanc til den saakaldte "Jardin", hvilket jo ikke behøver at afholde Hr Schow derfra, hvis han har Lyst, da du jo sagtens kan faae Følgeskab til andre Toure i Mellemtiden. Dog er det ikke min Mening at give
[vertikalt i venstre margin]

P. S. Du skal dog vide, at jeg ikke havde bortkastet mine Handsker i Ringsted. De laa i Buxelommen
dig noget bestemt Paalæg, men overlader ganske til Hr Schow og dig selv at bedømme hvorlangt det er tilraadeligt at gaae eller ikke. Jeg har i Planen nævnt Diligencen som Befordringsmiddel fra Chamouny til Genf, men det er maaske mere lønnende at gaae eller ride et stykke af Veien ad Sallenches, paa hvilken Udsigterne til Montblanc-Kjæden ville gaae tabt naar man kjører i lukket Vogn. Da jeg kun har kunnet nævne et Par Hoteller i Paris og disse ved Ankomsten kunne være besatte, er det bedst hos Medreisende at faae Oplysning om flere Hoteller.-______________________________

Tak Hr. Schow for det Brev, han havde skrevet til mig Dagen før Afreisen, men som jeg først modtog da jeg var kommen tilbage fra Slagelse.Saa ondt det gjorde mig at maatte tage hjem før Eders Afreise, er jeg dog veltilfreds dermed, da jeg dermed har udrettet noget godt- Glem ikke naar du skriver igjen, at fortælle mig noget om - det Allervigtigste - din Fremgang i Veltalenhed, først paa Dansk saa paa Fransk. Jeg haaber at selve Reiselivet skal bidrage til at løse din Tunge og gjøre Hr Schows Kuur fuldstændig. Hils ham mange [på langs] Gange fra os Alle. Farvel! Farvel! Gud være med dig! din Kjærlige Fader Jacobsen

P. S. Jeg tænker nok at Du faaer Brev igjen i Genf.
[vertikalt i teksten] 
Fra din Tante Nicoline skal jeg hilse Dig. Ligeledes fra Kogsbølle

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA uden nummer
Stammen