J. C. Jacobsens arkiv

1885-06-22

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen finder salmen "Vor Gud han er saa fast en Borg" meget passende til klokkespillet på Frederiksborg. Brevet handler endvidere om de tidspunkter, hvor klokkespillet skal lyde.

Transskription

22/6 1885

Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Jeg troer ikke at der kan vælges nogen mere opløftende og tiltalende Melodi end "Vor Gud han er saa fast en Borg", og det forekommer mig ogsaa ønskeligt, at den spilles Morgen, Middag og Aften. Men hvilket Klokkeslet skal man vælge om Middagen ? Spilles der Kl 12, faae de allerfleste besøgende det ikke at høre, da disse komme til Hillerød med Toget Kl c 12½ og og efterat have spist Frokost kommer man først til Slottet Kl. c , hvilken Tid jeg derfor vilde foreslaa. Men dette vil vistnok forstyrre Gudstjenesten, navnlig Prædiken, naar den holdes sidst i Slotskirken.
I saa Fald maa man vel sætte Tiden saa sent, at den sildige Gudstjeneste er forbi, vistnok Kl. 3, men bedst var
 
det, dersom Sangværket kunne sættes i Gang til forskjellige Klokkeslet, f. Ex Kl 1½ eller 3.
I Den Danske Vitruv staaer, at Sangværket spillede Psalmen hver Time, hvilket vel beroer paa hvor ofte det trækkes op.
Har man iøvrigt nogen Beskrivelse af det gamle Sangværks Størrelse ? 
Saavidt jeg kan erindre, var der mange Klokker, men ingen meget store, som dem jeg saa i nogle store Sangværker paa Pariser Udstillingen. Saa stort et Sangværk er der dog neppe Plads til i Taarnet og et saadant behøves vel heller ikke i den indre Slotsgaard.
 
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen.
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, klokkespil, mæcenvirksomhed