J. C. Jacobsens arkiv

1868-06-11

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om vigtigheden af, at Carl lærer de engelske bryggemetoder og om Carls eventuelle ansættelse i Erhards bryggeri.

Transskription

Torsdag 11 Juni 1868
 
Kjære Carl!
Jeg iler med at besvare det brev vi modtoge idag og hvori Du beder om at høre min Mening om den paa  Idee, der synes at være udklækket i Mlle Sophi's Hjerne.
Jeg maa fatte mig i Korthed og sige, hvad jeg før har sagt, at jeg anseer det heldigst om Du kunde slutte din Uddannelse i Udlandet, efter at Du har lært det engelske Bryggerie, med en Ansættelse i en subaltern Stilling og dette helst i England; men jeg gjentager, hvad jeg ogsaa før har sagt, at jeg ikke lægger afgjørende Vægt paa Følgeordenen og at Du ikke bør lade en Ansættelse, som kan give Dig tilstrækkelig Leilighed til praktisk Virksomhed under eget Ansvar, gaae fra Dig  fordi den kommer tidligere end i og for sig var ønskeligt.

Jeg vil derfor hverken modsætte mig eller fraraade, at Du modtager en saadan Plads hos Erhards' som den omtalte.-
Jeg vil kun meddele dig nogle Bemærkninger til din egen Overveielse.- For mig der ikke kjender de enkelte Medlemmer af den erhardske Familie og deres indbyrdes Forhold, seer det noget besynderligt ud, at Familien henvender sig til Dig om denne Sag uden at have talt med Eugène derom.- det forekommer mig, at han maa føle sig saaret ved at indsee at et saadant Anliggende forhandles mellem Søster og Svoger og et Medlem udenfor Familien saa at sige bagved hans Ryg. Dersom han ikke med Glæde griber denne Idee og med fuld Tilfredshed gaaer ind derpaa, vil det efter min Formening

blive en høist ubehagelig Stilling Du kom til at indtage.- En anden Sag er det, hvis denne Idee kommer hans Ønsker imøde, men i saa Fald bliver det et andet Spørgsmaal, om din Stilling hos Erhard ikke bliver mere behagelig end gavnlig idet Du ikke kommer i et rigtigt Subordinationsforold.- I ethvert Fald maa jeg baade for din og Ehards' Skyld bestemt tilraade, at det bliver et Engagement for betaling, thi kun dermed bliver Stillingen klaar og Bevidstheden hos dig rigtig tydelig om din Forpligtelse og Ansvar. Du kan derimod godt overlade til Erhard selv at fastsætte Betingelserne efter at Du har erklæret at dine Fordringer ere høist beskedne, da Du først skal prøve hvad Du kan præstere; osv.-

En anden Bemærkning, som jeg bør gjøre er, at det forekommer mig høist tvivlsomt om Du, ved nu at skyde et Aars Ophold i Strasbourg ind, vil kunne blive færdig i England til foraaret 1870 og skjøndt jeg ikke af den Grund vilde forlange at Du skulde forlænge dit Ophold i Udlandet var det dog saare uheldigt og Du vilde selv mest fortryde om Du ikke havde lært det engelske Bryggeri tilgavns før Du reiste hjem for at etablere Dig.- Det kan gjerne være at Du nu synes overmaade godt om den Strasbourger Methode for Ungt-Øls- Brygning, men naar Du engang gjør den erfaring, at derpaa alene kan du ikke basere et ny Bryggeri, vil Du være glad ved at have lært Ale- og Porter Brygning til Hjemmedrikning og Udførsel, og at have lært det tilgavns-

II
Jeg antager dog ogsaa at Du, afseet fra, at det vil være Betingelsen for at et ordentligt Udkomme, at kunne brygge Lagerøl til Forsending uden dybe Lagerkjeldere, ogsaa vil drives af Æresfølelse og Patriotisme til at anvende de usædvanligt gunstige Betingelser, der ere faldne i din Lod til at løse den Opgave som Du maa indsee bør løses, at lade Danmark selv producere Øl, der kan sendes til fremmede Verdensdele, istedet for at sende det danske Byg til England og lade England brygge Ale og Porter deraf. Dog, alle disse Betragtninger om, som sagt, kun Henstillinger til din Overveielse.
______________
Jeg har trukket Afsendelsen af Kaffekanden noget ud, da jeg daglig ventede Besked fra

Dig og da jeg nu har faaet den, sender jeg Kanden i Aften pr. Post til din Adresse i det opgivne Hotel i Strasbourg
Der maa i hvert fald være en Feilskrift i dit Brev, hvor Du angiver din Ankomst til Strasbourg til Løverdag d 12 Juni (thi d 12 Juni er Fredag) og jeg veed derfor ikke hvor Du er. Jeg sender derfor dette Brev til Linds, med Anmodning om at sende det efter Dig til Strasbourg, dersom Du har forladt Paris før da, hvilket forekommer mig usandsynligt.-
Haar Du besørget de i mine Breve omtalte Commisioner? Lad mig vide hvad Du har udrettet, men privatissime

Din hengivne Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Strasbourg
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Carlsberg, Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi