J. C. Jacobsens arkiv

1856-06-01

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen udbeder sig et overslag over murerarbejdet i et nyt malthus.

Transskription

Overslagudbedes over Murerarbeidet ved følgende Bygningsarbeidet.Et nyt Malthuus opføres fra Grunden 55½Alen langt, 28 Alen bredt i Sokkelhøiden efter medfølgende Tegninger.Fundamentet af Kampesteene og Muur 1 1/4 Al høit 4½ Steen tyk.Kjelderen fra Fundamentet til Jordhøiden 3 Al 18" høi af dobbelte Mure, hver 1½ Steen tykke med 32 Mellemrum.Under de 2 Dragere lægges forsvarligt Fundament med Stolpesteen til 16 Stolper.I Kjelderen opføres i Forbindelse med den nordlige Sidemuur 2 Støbkummer T af den i Profiltegningen no 4 viste Størrelse, hvorover der i Stue Etagen bygges 1 Lignende. (Konstructionen maa være saaledes, at der senere kan bygges endnu 1 i Stuen of derover 2 paa 1ste Sal).Frontmurene mod Syd, Vest og Nord opføres efter Tegningen 15½ Al høit fra Jorden til Gesimsranden. Sokkelen sættes af Kampesteen og 2 Steentrapper lægges til Indgang i Stue Etagen. I Alle Vindues og Døraabninger indættes Karme.Murene i Stuen og 1ste Sal blive 2½ Steen i Pillerne og 2 Steen i Blindingerne; i 2den Etage derimod 2 Steen i Piller og 1½ Steen i Blindinger.I Pillerne, Buerne over Vinduerne og Gesimset anvendes en Afvexling af røde og gule Steen i samme Smag, som Detailtegningen No 3 viser i øverste Etage.-Over Bygningen lægges Tegltag 5 Al høit i en vinkel (tegning) af 45 grader.________________Den nordlige Muur forlænges med hule Mure 21 Alen 16" fra A til B forbi den gl Bryggeribygnings Gavl, som nedbrydes til Grunden, og den nye Muur sættes med 2 Tværmure A H og B J, hver 6 Alen, i Forbindelse med den gl Bygnings Sidemur.Af disse Sidemure forhøies SF i en Længde af c 23 Alen, efter at Gesimset er borttaget, med 5 Alen, 1½ Steen tyk, til Indslutning af Køllen.s. 2Af den anden Sidemur H D nedbrydes det Øverste indtil Buerne over Blindingerne inclusive og Blindingen forstærkes til 1½ Steen, hvorpaa Strækningen H D opføres til samme Høide som den nye Bygning efter Tegningen.Det forhøiede Part sluttes ved D med en Vange af 1 Steen til den gl Bygnings Tagværk.Til at slutte Køllens sydlige Side opføres fra Grunden til Tage en Muur K L. 2 Steen tyk med 4 Forstærkningspiller til en Høide af 1 Alen over Jorden, hvor Pille 1 kvadrat (symbol) Alen stærk. (bestemt til i sin Tid at bære Buerne over Fyrgaarden. I Forbindelse med Muren K L opmures 2 Rør til Kølleildsteder c 1 Alen i kvadrat (symbol) ½ Steen tyk 5 Alen over Jorden.-En Skorsten opføres fra Grunden til 1 Alen over det flade Tag 1½ Alen i Kvadrat (symbol) i Lysning og 1 Steen tyk, derover 5 (overstreget) 7 Alen høit samme Lysning af ½ Steens Tykkelse efter Tegningen.I Ydermuren Malthuset indmures 4 Røgrør til Kakkelovne (af 6" glaserede Leerrør) fra Stue Etagen til Taghøiden.-Ligesom selve det nye Malthuus, belægges ogsaa Taget over den nye Kølle med Tegl indtil den flade Dækning. Gulvet i Maltkjælderen lægges med Fliser i Kalk og Fugerne udfyldes med Cement.I Stueetagen gibses 3 Værelser med 170 kvadrat (symbol) Alen Gibsloft og 200 kvadrat (symbol) Alen Vægge røres og pudses paa Brædevægge.Alle øvrige Vægge berappes, afkostes og hvidtes.De udvendige Mure fuges, men Sokkelen pudses i 21 Tommers Høide rundt om med Cement.-s. 3Under Køllen sænkes de gamle Bjelkelag over Kjelderen og tue Etagen, og Fundamentet lægges under 12 Stolper med Stolpesteen. Jernbjelkerne under begge Køllens Flager og over samme formures.Carlsberg d 1 Juni 1856.JacobsenTilDHerr Graah & Carstensen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA æske 0000075101
Industriel arkæologi, bryggeriteknologi, bryggeriindretning, Carlsberg