J. C. Jacobsens arkiv

1859-10-08

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens artikel om brygning af baiersk øl og Carlsbergs historie sendt til kammerråd Eriksen. Artiklen er en meget vigtig førstehåndskilde til Carlsbergs tidlige historie.

Transskription

Carlsberg d 8 October 1859
I Aaret 1845 lod jeg anlægge en baiersk Lagerkjelder under Kjøbenhavns Vold (der saavidt mig bekjendt er det første Anlæg af denne Art her i Kongeriget, hvorimod der allerede flere Aar tidligere existerede idetmindste eet baiersk Bryggeri i Holsteen, nemlig Langes i Altona) hvorefter jeg den følgende Vinter begyndte at brygge baiersk Lagerøl i mit Bryggeri i Kjøbenhavn. Productionen indskrænkede sig dog i det første Aar til c 300 Tdr, men steg allerede idet følgende til c 1800 Tdr Øl. Da dette Quantum imidlertid viste sig utilstrækkelig til at forsyne baade Hovedstaden og Provindserne, hvorfra der begyndte at indløbe Bestillinger, lod jeg i 1847 opføre et fuldstændigt baiersk Bryggeri, Carlsberg, ved Valby, bergnet paa en Production af 5000 Tdr aarlig.I det første Aar derefter, 1848, var Afsætningen c 2700 Tdr. men steg successive til 5500 Tdr i 1855. I dette Aar begyndte jeg at ombygge og udvide Bryggeriet paa Carlsberg efter en større Maalestok, hvorved jeg efterhaanden har forøget Productionen til henved 20,000 Tdr, hvilket Quantum fortiden tilfredsstiler Efterspørgselen, men da jeg maa gjøre Regning paa

at Forbruget endnu vil stige noget, har jeg i indeværende Aar udvidet Værket, saaledes at det, naar det bliver fornødent kan levere c 30,000 Tdr, hvortil dog vil kræves en yderligere Udvidelse af Lagerkjelderne.Fortiden bedække de til Bryggeriet hørende Bygninger et Areal af c. 40,000 kvadrat Fod og deres cubiske Rumfang er c 1,6000,000 Cub Fod. Bryggeriet beskjæftiger 30 faste Folk foruden endeel Dagleiere.- 2 Dampmaskiner af tilsammen 12 Hestes Kraft udføre alle de sværere Arbeider; de drive samtlige Pumper, Rense-Knuse-Mæske- og Røremaskiner, Heiseværker, Elevatorer og Archimedesskruer osv.- 2 lukkede, cylindriske Bryggerkjedler af 75 og 80 Tdrs Indhold levere daglig 160 à 180 Tdr Øl.- Svalebakkerne have et Areal af 2400 kvadrat Fod.- I Gjæringskjelderne ere 74 Kar Opstillede, som rumme c 1700 Tdr Øl.- I Maltgjøreriet findes 5 Støbkummer, som tilsammen rumme 400 Tdr Byg; Maltningslocalerne have et Areal af c 20,000 kvadrat Fod og Tørrestuerne af c 3200 kvadrat Fod.# 
Imellem 1851 og 1855 opstod flere baierske Bryggerier i Hovedstaden og dens umiddelbare Nærhed

nemlig: i Nærumgaard, i Jægersborg, i Rabehave paa Christianshavn, hos Hr Brøndum i Store Kongensgade.- Af disse blev det førstnævnte snart igjen nedlagt; de 3 følgende bestaae vel endnu men ere saagodtsom uden Betydning, hvorimod Bryggeriet paa Svanholm, der oprindelig blev anbragt omtrent af samme Størrelse som Carlsberg og senere er udvidet endeel, stedse har været i god Drift#
I de senere Aar har man i mange af Provindsenkjøbstederne forsøgt at producere baiersk Øl, men det er kun faa Steder, hvor denne Production har havt nogen Fremgang. Saavidt mig bekjendt er det kun i Aarhuus og i Helsingør at der brygges baiersk Øl af god Qualitet i en saadan Mængde, at det kan komme i Betragtning. Hertil vil om ganske kort Tid kunne føies i Odense, hvor et nyt baiersk Bryggeri af anseelig Størrelse og hensigtsmæssig Indretning fortiden er under Opførelse.

J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Avisartikel
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek NKS 3525,4
Carlsberg, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, industriel arkæologi, selvbiografi