J. C. Jacobsens arkiv

1868-01-26

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen har haft rigsdagsselskab. C. C. 
Hall havde ved selskabet udbedt sig Carls skål og ønsket det bedste. Om kreditiver, der kan indløses i Wien.

Transskription

Søndag Aften d 26de. Jan 68

Kjære Carl!
Jeg har ikke lang Tid til at skrive i Aften, thi jeg har havt stort Rigsdagsselskab, som nylig er draget bort, men jeg maa benytte Øjeblikket, da jeg imorgen skal i Rigsdagen. Jeg er ikke lidet urolig over at Du, paa Grund af en Misforstaaelse af dit Brev af 16de, maaskee ikke har faaet det Creditiv, som jeg d 20de sendte Dig i et Brev til Schwechat, og hvorom jeg igaar sendte Dig Underretning i et Brev til Wien, hvilket maaskee ogsaa er kommet for seent. Naar du reclamerer disse 2 Breve fra Gjæstgivergaarden Zum goldene Hirschen i Schwechat og fra Posthuset i Wien, vil Du faae Oplysning om Sammenhængen. Dersom Du, som jeg frygter, ikke har faaet Creditivet og har maattet laane Dig frem til München, er det saameget mere nødvendigt, at Du snart faaer et

Creditiv paa München og et saadant skal jeg imorgen skaffe tilveie og sende Dig med disse Linier, hvilket jeg da haaber paa Onsdag eller Torsdag vil være i dine Hænder.-
Dine Meddelelser i dit sidste Brev af 20de have interesseret mig meget, og jeg skal snarest muligt svare derpaa.
I Aften er jeg for træt til at skrive mere efter et meget animeret Selskab, om hvilket jeg kun vil sige, at jeg havde den Glæde, at see mit æsthetiske Værk, Carlsberg med Væxthuus i Maaneskin (fra Garderobevinduet) gjorde det fulde Indtryk paa mine Gjæster, som jeg kunde ønske.- Hall udbragte bl.A. paa en nydelig Maade din Skaal, med det Ønske at Du maatte fortsætte Bestræbelserne efter at naae det Maal, som jeg har stillet mig og være lige saa heldig som

jeg i at nærme Dig det. Det skee!
Jeg skriver snart igjen. Lev vel
 
Din Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Wien
Carl Christian Hall
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Selskabsliv