J. C. Jacobsens arkiv

1873-06-10

Dokumentindhold

Om indhegningen af H. V. Bissens Statue af Tycho Brahe ved observatoriet i København.

Transskription

Herr Professor Ussing

Endelig er det lykkedes at faae Sagen om Tycho Brahe Statuen bragt til en tilfredsstillende Afgjørelse om end paa en temmelig farveløs Maade. Det har nemlig ikke været mig muligt at faae et skriftligt Svar af Conf. Ehlers, som unægteligt i den sidste Tid har været overbebyrdet og noget confus. Han erklærede omsider efter mange, gjentagne mundtlige og skriftlige Paamindelser, at et skriftligt Svar var ufornødent efter at han i Gjerningen havde vist, at Magistraten havde approberet den forelagte Tegning ved at lade Stadsdirecteuren afstikke Grændselinien foran Observatoriet

i Overensstemmelse med Tegningen. Denne fik jeg omsider idag udleveret, men Sagens ........ kunde han ikke finde og da de formentlig ikke ere nødvendige for Foretagendets videre Fremme, troer jeg ikke at burde opholde den derefter.
Paa mit Spørgsmaal om Magistraten vilde lade Jordarbeidet udføre til Udvidelse af Passagen udenom Statuen, svarede han, at det vilde han meget gjerne, "saasnart hans Folk blot fik Tid dertil". Dette Arbeide, som høist vil koste 100 Rdlr, behøves imidlertid ikke at udføres før efter at Statuen og Gitteret er opsat, saa at der sagtens vil blive den fornødne "Tid" dertil.
Det har været høist fortrædeligt for mig at denne simple Sag har

været trukket saaledes i Langdrag, men det har ikke været mig muligt at udrette mere.
Hermed fremsender jeg nu Tegningen med Forklaring af Projektet.
Sluttelig skal jeg kun tilføie at Træstakittet foran Observatoriet er sat i Arbeide saasnart Linien var afstukken og snart vil blive opsat, hvorpaa der vil blive anbragt et Interimshegn til at lukke for Observatoriehaven paa den Strækning hvor det er paatænkt at opsætte Jernstakit med Port og Laager paa begge Sider af Statuen.

Med Høiagtelse
ærbødigst
J. C. Jacobsen
d 10. Juni 73

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Det Kongelige Bibliotek
Botanisk Have, H. V. Bissen, Tycho Brahe, mæcenvirksomhed