J. C. Jacobsens arkiv

1858-07-31

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Carl, der er på udflugt til Møn sammen med Sophus Møller. Gode råd og formaninger.
Kun første del af dette brev er udgivet af Kirsten Glamann.

Transskription

S. T
Herr St. art. Carl Jacobsen pt paa Liselund pr Stege
 
 
Carlsberg 31 Juli 1859
 
Min Kjære Carl!
 
Jeg er bange for at det kun har været en tarvelig Fornøielse du og Sophus hidtil have havt paa Eders Udflugt, thi igaar regnede det af og til hele Dagen, skjøndt ikke værre end at man nok kunde spadsere omkring under Regnkappe eller Parapluie, men idag regner det saagodtsom uafbrudt og defor meget tæt, saa at I næppe faae nogen synderlig smuk udsigt at see fra Valdemars Taarn. I morgen kunne I jo kjøre, dersom Veiret ikke tillader Eder at gaae til Liselund, men værst var det, dersom det de følgende Dage skulde blive slet Veir. Hvis saa er, maae I jo nøies med at see Eder lidt om paa Liselund indtil, som man maa haabe, taaleligt Veir indtræder, men skulde det vedblivende være saa slet, at I hverken paa Mandag, Tirsdag eller Onsdag skulde kunne med Nytte besøge Store Klint, maa I gjerne blive paa Liselund til Fredag Eftermiddag og først da tage til Stege, for at gaa med Zampa hjem

paa Løverdag. Dette Dampskib afgaaer om Løverdagen Morgen Kl. 7 fra Nykøbing paa Falster og kommer altsaa tidligt til Kalle.....Koster. I maae følgelig være i Stege Fredag Aften.
Det er en Selvfølge, at I ikke skulle blive paa Liselund længere end der først var bestemt. Dersom Veiret paa Torsdag Morgen ikke skulde være saa godt, at der var grundet Udsigt til at kunne benytte Dagen paa en mere tilfredsstillende Maade end de foregaaende Dage. Er Veiret slet naar I skulle tage tilbage til Stege, hvad enten det nu bliver Torsdag Morgen eller Fredag Eftermiddag, maa Du gjerne kjøre det Stykke Vei, saafremt der er en Vogn at faae i Nærheden til en antagelig Priis.. Jeg antager at de Penge jeg har medgivet Dig ville være tilstrækkelige, men skulde det muligt forlængede Ophold og uforudsete Udgifter have kostet saameget, at Du ikke beholdt tilstrækkeligt tilbage til at betale Logis i Stege og Reisen med Dampskibet til Kjøbhvn, maa Du bede Værten paa Liselund, hvem Du kan vise dette Brev, om paa min Regning at overlade Dig. 

saameget, som Du maatte komme til at mangle. Jeg kjender ellers ingen der i Nærheden, hvem jeg kunde henvise Dig til, undtagen min forrige Kollega i Rigsdagen Hother Hage, men jeg veed ikke hvor paa Møen hans Eiendom ligger.-
Moder hilser Dig og din Ven [hul i papiret hvor frimærket har siddet] t og hjerteligt. Ligeledes hilses I begge af d.. [in kjærl] ige Fader.
 
 
J. C. Jacobsen
 
 
P. S. Sig Sophus at jeg i Aften skriver til hans Fader, for at underrette ham om den mulige Forlængelse af Eders Ophold paa Møen, hvorimod jeg er overbeviist om at han ikke vil have noget at erindre.
J

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Rejse, ekskursion