J. C. Jacobsens arkiv

1880-08-07

Dokumentindhold

Om understøttelse af Elisabeth Jerichau Bauman.

Transskription

Carlsberg 7 August 80

Herr Etatsraad Meldahl

Jeg har tøvet nogle Dage med at besvare Deres Meddelelse om Fru Jerichau, fordi jeg paany vilde overveie Sagen, som hun forleden strax efter Hjemkomsten, indtrængende lagde mig paa Hjerte og hvorpaa jeg, hvor pinligt det end var mig, maatte give hende det samme Svar, som i Efteraaret, før hun reiste, at jeg ikke kan paatage mig flere Forpligtelser end de jeg allerede har paataget mig at opfylde til Enden. Det samme Svar maa jeg efter moden Overveielse nu atter give. Jeg kan hverken give hende en Bestilling eller stille mig i Spidsen for en Subscription og jeg tør ligesaalidt stille noget Skridt i denne Retning i Udsigt i en nær Fremtid.

Da hun for et par Dage siden atter besøgte min Kone, traf jeg hende først da hun gik bort, men hun syntes da meget oplivet og ved godt mod. Jeg antog derfor at Jerichau, som var kommen til Byen, havde erkjendt sin Pligt, at dele Omsorgen for de ulykkelige Børn med hende.I hvert Fald maae hendes Nærmeste hjælpe hende, naar Andre ikke kunne.

Deres hengivneJ. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed