J. C. Jacobsens arkiv

1879-12-15

Dokumentindhold

Rudolf Stegmann søger arbejde.

Transskription


Kjøbenhavn, 15de Decmbr. 1879.

Hr. Brygger C. Jacobsen, Cand. polit.
Ny Carlsberg.

Ved min Afreise til Amerika ifjor, glemte jeg tilstrækkelig at overveie, at jeg, skjønt dengang ved et godt Helbred, var for gammel til, uden Kapital, at udvandre til et Land, hvor det er saa dyrt at leve og – hvor man ligesaa vel som hertillands – til forretningslivet foretrække de i Overflødighed forhaandenværende yngre Kræfter.
Jeg blev altsaa nødt til, meget imod min Vilje, at forlade et Klima (Charleston. S. C.) hvor jeg befandt mig saa vel og vende tilbage til det kolde Norden.
Ved min Hjemkomst, var jeg saa heldig at erholde en Plads som Huslærer på en større Gaard på Landet; men paa Grund af Sygdom nødsagdedes jeg sidst afvigte 1, Novembr., at opgive min virksomhed som lærer. Siden den Tid har jeg her i Byen af og til været sengeliggende og har endnu ikke forvunden Sygdommen.
Da nu mine pengemidler snart ere opbrugte, jeg ingen Indtægt har og min Broder,

formedelst senere Aar betydelige Tab, ikke seer sig i stand til pecuniairt at understøtte mig, faldt min Tanke uvilkaarligt paa Dem hvis storartede Godgjørenhed er bekjendt over hele Danmark og hvis Velvilje for 16 Maaneder siden satte mig i stand til at foretage den af mig saa meget attraaede Reise.
I Anledning heraf er det at jeg instændig beder Dem om godhedsfuld, foreløbig at komme mig til Hjælp med en liden aarlig Pengeunderstøttelse…Helst ønsker jeg om det maatte forundes mig, at godtgjøre samme med Contoirarbeide, hvori jeg fra Ungdomsaarene har 6 Aars Øvelse; men i Fald jeg ikke paa den, eller anden Maade kan være Dem til nogen Nytte, maa jeg foreløbig modtage hjælpen som en Gave, hvorfor jeg stedse vil være Dem taknemmelig.
Mine Fornødenheder til Livets Ophold indskrænke sig til 300 Kroner om Aaret, og da jeg først kommende 5te April fylder mit 70 Aar, er der Sandsynlighed for, at jeg, i en ikke fjern Fremtid vil være udenfor al Trang til nogen Form for nogensomhelst jordisk Understøttelse.
Anseende det for Pligt, baade imod mig selv og det Familieforhold hvori jeg staar til Deres Kone, aabent at meddele Deres Udkaarenhed de uheldige Kaar, hvorunder jeg for Øieblikket lever, overlader jeg Sagen til Deres egen ædelmodige Afgjørelse.
Sluttelig ønsker jeg Dem og alle Deres Kjære en glædelig Juel og et lyksagligt Nytaar, undertegnede mig med megen Høiagtelse 
Deres meget forbundne, ærbødige 
Rud. F. Stegmann
 
Adr. H. C. Andersensgade 3, 5 sal tilhøjre

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
CA 000002607/000000296