J. C. Jacobsens arkiv

Udateret ca. 1865

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Bryggerinotater fra L'heureuse et Buste og Actie Brauerei, Tivoli v. Berlin.

Transskription

L'Heureuse & Buste's Bryggeri. Dampvinde til Lagerkjelderen forfærdiget at C Hoppe, Gartenstrasse no. 9-12. Ladet er et Plateau, hvilende paa en Ramme af 7-8" I-Jern, forbundet ved 4" I-Jernmed Tverbkælken ogsaa af 8" I-Jern.- Ladet styres ved hver Ende af et omvendt T-jern [tegning], hvorimod løber Hiul [tegning] Til at bære Ladet, naar det er i Høide med Gulvet, er ved hver Ende 2 Stoppere under Ladet, det sidde paa en Axe, der paa en Forlængelse uden for Ladet have Krumtappe der bevæger i modsat Retning ved Trækstænger a a, der staae i Forbindelse med begge Ender af Vægtstangen b b, som dreier sig om Axen C.- Denne Axe er forlænget under Maskinen til Maskinistens Plads og har dér 2 Arme, paa den ene en Vægt til at holde Stopperne fremme og paa den anden et Blad e, til at træde paa, naar man vil trykke Stopperne tilbage. (tegning). Naar Ladet heises op, trykker det selv Stopperne tilbage, hvorved Vægten d løftes og ved dennes Vægt falde de strax frem igjen.- Naar Ladet derimod skal føres ned, løftes det først lidt af Maskinen, man trykker med Foden paa Bladet e og Stopperne trækkes derved tilbage; Bremsen trækkes svagt an og Maskinen sættes i Bevægelse i modsat Retning.- Dampmaskinen sættes i Bevægelse ved en horizontal 'Glider', som ved en Trækstang kan skydes frem og tilbage. Paa Trækstangens Ende en lodret Vægtstang, der glider langs en Bøile med 3 smaae Indsnit, hvori Vægtstangen ved sin Fjederkraft søger ind. I det midterste Indsnit, naar Stangen staaer lodret opad og omvendt.- De brede Remme ere fastgjorte i Bøiler over Ladets Tverbjælke, hvilke Bøiler vistnok ere til at skrue op og ned for at udligne den ulige Strækning af Hampremmene.- Midt paa Tværbjælken en lignende Bøile, hvorfra en lignende Rem gaaer op over en Skrue og bærer i den anden Ende en Kontravægt, lidt lettere end Ladet, denne Kontravægt er en flad Jernklods, der ved begge Ender styres af Vinkeljern c 1½ Al fra hinanden

Actie Bryggeri, Tivoli, Berlin. Directeur Herr Zimmermann. Smukt Anlæg. 3 Mæskekar, med Mæskemaskine af egen Konstrution, først sættes "Haspel" alene i Bevægelse ved det underste horizontale , coniske Hul og hele Maskinenn bevægede sig langsomt fremad. Derpaa sættes det øverste horizontale Hjul i Bevægelse og nu gik hele Maskinen i modsat Rtning og Dandserne kom tillige i Gang. (hvorledes ?). Stillingen af Hjulene og de enkelte Dele var iøvrigt ganske som i min.- I Siekarrene var en Aufhackmaskine med et enkelt skraatstillet Blad af 4" Brede og c 40 graders Hældning mod Horizontalet ??.- Efter at der var underpuret og Urten næsten var afløben, sattes Sparger i Gang, gik noget langsomt og da Masken omtrent var dækket med Vand, sattes Aufhackmaskinen i temmelig rask Bevægelse og skruedes ned, lidt efter lidt omtrent lige til Siebunden. (Imedens lukkede de 6 Aftapnings Haner) derpaa skruedes Aufhackmaskinen atter langsomt op og gjennemarbeidede endnu engang Masken, fortræffelig Virkning.- Siekarrene stode lavere end Mæskekarrene.- Urten løb fra Batteriet til en enkeltvirkende Pumpe, der sættes i Bevægelse med Excentriker, c 10" Slag. De 2 Mæskekar i det ældre, indre Locale havde hver sin Mæske Kjedel af Jern med lidt opadhvælvet Bund og Skrabere. Man havde borttaget Søilen under Midten af Kuppelen og ved Siden deraf et stort Emrør ovenud.- Urtkjedlen uhyre stor c 300 Tonnen ?? med flad Kobberbund og Jernsider, ogsaa dobbelt med et hvælvet Laag med Emrør.-Svalebakker af Jern med Vifter, enkelte, dvs have 2 Fløie (tegning) drevne af Remme.-Gjæringskjeldere med Kar lidt større end mine. Paasætning ved 3-3½ R Maximum - 5-6 R. Iisspande. Iisbeholder ved Enden af nogle Kjeldere.Svaleapparatet efter Pricks System.- Svalevandet pumpes bestandigt tilbage i Iisvandet.- I Lagerkjelderen 1 R.- Taphanerne lige ud

med et Stg tilspidset Spiralslange og Forlængelse af 1 " almindelig Slange.- Foustg laae et stykke fra Fadet, 2 med Siden af hvilende ?? paa smalle Truge, let at skifte Slangen fra det ene til det andet, medens en anden Karl spundsede og skiftede Foustg, mest Halvtønde og Fjerdinger.- Opheisning med 2 flade Hamperemme. Tromlerne dertil paa en Axe der havde et Tandhjul, der sættes i Bevægelse ved en Skrue uden Ende.- Fra Ladets overliggende Tværbjælke en Kjatting over en Skive, med Kontravægt, der gik ned ved Enden af Ladet.-Malteriet saa vi ikke, kun en Tonne (der var 2 Etager). En ny Kølle blev bygget. Ilden først en muret Ovnn, derpaa i Jernrør i et Varmekammer. Ingen Rør directe under Flagerne, der tørres ved temmelig høi Varme, dog lyst.Directeur Z har et stort Malteri i Fürstenwahl ogsaa med Bryggerie. I dette er Attenuationen stærkere end i Berlin. Maltet i F tørret ved lavere Varme. I Berlin bruges Malt fra F. halvt og halvt. Han har begyndt at sende Øl til Japan, som har holdt sig mod hans Forventning.- Øl til denne Export af 16 %, brygget i December smagte vi UG x. Jeg bestilte en halv Tonne deraf, kommer over 10-14 Dage via Stettin. 

Fakta

PDF
Note
Dansk
Berlin
FA 2-004-00001, kasse F 2
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi