J. C. Jacobsens arkiv

1885-09-10

Dokumentindhold

Endnu engang om den 3. plads i Frederiksborgmuseets bestyrelse. F. C. Lund skal rejse til Stockholm for at studere våben og klædedragt i forbindelse med arbejdet med "Stormen på København". J. C. Jacobsen staver Stockholm både med og uden 'c'.

Transskription


 
Carlsberg d 10 Septbr 1885.
 
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl.
 
Dersom de ikke ad anden Vei har faaet Underretning om Sagens Gang, har jeg den Fornøielse at meddele Dem, at Indenrigsministeren, med hvem jeg idag har havt en Samtale, betragter Spørgsmaalet om Bestyrelsesforholdene ved Frborg Museet paa samme Maade som vi, nemlig at det er hensigtsmæssigst at lade den ledige Post henstaae ubesat indtil der vindes større Klarhed over Forholdene. Han har indstillet til Hr M, at den constituerede Museumsdirecteur fritages for at indtræde i Frborg Museets Bestyrelse og at det overdrages Indenrigsministeren at foranstalte det i den Henseende videre fornødne. Dersom denne Indstilling, som han ventede, bliver bifaldet, vil der altsaa indtil videre ikke
s. 2
skee nogen Forandring i den af os foreslaaede Ordning. Saavidt jeg forstod er det ogsaa Kultusministerens Mening, at der bør hengaa længere Tid før man kan skride til en definitiv Ordning.___________________
Jeg skal en af de første Dage sende Bestyrelsen en Rapport om hvad jeg paa dens Vegne har foretaget i Stokholm samt en Declaration om Udredelsen af Betalingen for Statuerne til Neptun's og Løve-Fontainerne, ledsaget af Kontracten og de derom vexlede Breve.___________________
 
F. C. Lund var fuldkommen enig i de af os gjorte Bemærkninger om Skizzen og vil vistnok gjøre sig al mulig Umage. Han rejser paa Løverdag til Stockholm for at studere Dragter, Vaaben, m.m.
 
Deres
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, Danmarks historie