J. C. Jacobsens arkiv

1878-09-25

Dokumentindhold

Om penge til restaurering af Kongefløjen.

Transskription

Carlsberg d 25 September 1878

Herr Etatsraad Meldahl

I Anledning af Deres meget ærede af 13de.d.M. undlader jeg ikke at meddele, at jeg samtykker i, at der til Arbeiderne i Riddersalen paa Frederiksborg forskudsviis anvendes 20.000 Kroner (foruden de tidligere vedtagne 37.000 Kr) af den Sum, som jeg har stillet til Disposition til Kongefløiens Restauration, imod at disse 20.000 Kroner refunderes af Kunstlotteriet efterhaanden som dette bliver istand dertil.
Hertil skal jeg føie, at jeg er rede til at udbetale de nævnte Beløb i Overensstemmelse med Deres Ønske 
med 30,000 Kroner i October d. A   
-   10,000 - i November        - -    
-   17.000 - i Januar - Marts 1879.-

Ærbødigst
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed