J. C. Jacobsens arkiv

1885-06-30

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver om Thorvaldsens Alexanderfrise, der blev delvis ødelagt ved Chriatiansborg Slots brand i 1884, og om udveksling af figurerne til Neptunfontænen på Frederiksborg Slot.

Transskription

30/6 1885
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Da Tiden løber for mig, er jeg bange for at jeg ikke faaer Leilighed til at søge Dem her eller paa Fortunen før jeg reiser - Onsdag d 8de - Jeg maa derfor skrive. Hvad Sangværket angaaer, er jeg vel enig i at Melodien til "Slaget ved Slesvig" virker opløftende og rørende, men den er kun almindelig bekjendt i Forbindelse med Plougs Digt, en Krigssang, og egner sig derfor efter min Følelse mindre til at spilles dagligt som eneste Melodi fra et Kirketaarn. Kunne Sangværket ikke indrettes til at spille flere Melodier
Da jeg nylig talte med Rosenørn-Lehn om Springvandsfigurerne på Drottningholm hvoraf jeg vilde søge at faae Gibsafstøbninger, fortalte han mig, at Bergstrøm havde yttret at det ikke var umuligt eller usandsynligt, at vi kunde faae selve Originalerne, naar vi kunde give andre Kunstværker til Bytte, men saadanne

have vi jo ikke at tilbyde, altsaa synes denne Udsigt spærret.Senere er det imidlertid falden mig ind, at man maaskee kunde skaffe Byttegjenstande ved at tilbyde Bronzestatuer fra Barbedienne til behageligt Udvalg. Skulde jeg forsøge det?
Det var dog ikke uoverkommeligt. Men jeg har kun et gammelt Katalog af Barbediennes og han har jo siden leveret en Mængde andre Arbeider bl.A. til min Søn. Skulde De have et nyere Katalog eller en Tillægsfortegnelse over hvad Barbedienne nu kan levere med Prisangivelse - beder jeg Dem at laane mig det.
Det var jo Meningen, at jeg skulde tale med Grev Rosen om Valget af en yngre Maler til at copiere Frederik 2den, men dersom Rosen nu er fraværende, til hvem skal jeg da henvende mig ? Hvad Stilling er Dr Bøttiger ansat i? Han vil vel bedst kunne sige mig med hvem jeg skal tale angaaende Neptunspringvandets Figurer.
De veed  jo, at det bliver nødvendigt, at lade omtrent 1/3 af Alexanderfrisen gjøre af Nyt og at Lazzarini i den Anledning kommer hertil medio Juli for at see paa Frisen og paa Afstøbningerne i Thorvaldsens

Museum. Jeg haaber at De kan sørge for at vi faae Tilladelse til at tage Former derover til Afstøbninger til Brug ved Gjengivelsen i Marmor. Disse Afstøbninger burde tages jo før jo heller, for at man kan sammenligne dem med Udførelsen i Marmor i den fra Branden reddede Frise.
Endnu et om Sangværket. Burde man ikke, istedetfor om Morgenen, lade det lyde 2 Gange i Middagsstunden, medens der er Besøgende, f.Ex mellem Kl 1 og 4?
 
Med venligst Hilsen og med det Ønske, at det stadigt maa gaae fremad med Deres Frues Helbredelse.
 
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Rigsarkivet
Christiansborg Slot, Danmarks historie, Frederiksborg Slot, Neptunfontænen, helbred, mæcenvirksomhed