J. C. Jacobsens arkiv

1867-05-04

Dokumentindhold

Ansøgning om tilladelse til at opføre nye bygninger efter branden d. 26 april 1867.

Transskription


 
Carlsberg d. 4 Mai 1867
 
Efterat Rydningen og Nedbrydningen af de ved Branden d. 6. April beskadigede Dele af Bryggeribygningerne paa Carlsberg nu er tilendebragt, maa jeg uopholdeligt virke til deres Istandsættelse og Gjenopførelse.
Af disse Bygninger staar  Murene i deres hele Hoide uskadte. Det under 12 Mai 1866 approberede Kornmagasin (opført s:A.) samt i det under 31 Marts 1859 approberede og samme Aar opførte Svalehus, hvilke Bygninger saaledes kun bliver at forsyne med Bjælkeloft og Tagværk i Overensstemmelse med de tidligere approberede Tegninger.
Af den egentlige Bryggeribygning er en større Deel nedbrændt hvilken bliver gjenopført i den samme ydre Form som tidligere i Overenstemmelse med den under 31 Marts 1859 approberede Tegning, men i det indre bliver foretaget adskillige Forandringer i Overenstemmelse med vedlagte Tegning Lte A. paa hvilken den Deel af Bygningen, hvori Forandringen foretages, er skraveret med Rødt. I den øvrige Deel foregaar kun den Forandring, at samtlige Bjælker bliver af T Jern med murede Buer imellem til GulvetMalteriet bliver ligeledes gjenopført i den tidligere ydre Helhed med nogle ubetydelige Forandringer i det Indre efter vedlagte Regning Ltr. B. Ogsaa i denne Bygning bliver alle Bjælker af Jern og Gulvene af Murværk.
Da Facaden og Profilet af denne Bygning (opført i1856) ikke tidligere har været approberet, skal jeg forinden Arbeidet derpaa paabegyndes, indsende Tegning deraf men da Paabegyndelsen af de øvrige Restaurationsarbejder er paatrængende tør jeg ikke udsætte Indsendelsen af denne Anmeldelse derefter.
 
Til Bygningsinspektøren for Frederiksberg
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 255 J. C. Jacobsen foliomappe
Industriel arkæologi, bryggeriteknologi, bryggeriindretning, Carlsberg, brand