J. C. Jacobsens arkiv

1880-10-08

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Edvard Holm

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Edvard Holm om fordelingen af Carlsbergfondets midler på de enkelte afdelinger.

Transskription

Carlsberg d 8de October 1880.

Kjære Herr Professor Holm!

Jeg blev meget forbløffet, da jeg igaar hos Worsaae fik at vide, at vi have paadraget Museet Forpligtelser for det kommende Aar til Beløb af 23.000 à 24.000 Kroner (foruden de ved Museets første Ordning og offenlige Benyttelse uundgaaelige Udgifter), medens vi indtil Udgangen af næste Aar ikke ville faa mere end c 13000 Kroner til Disposition. Uheldigviis tør jeg for Tiden ikke tilsige noget Tilskud eller Forskud i det kommende Aar, da jeg i forskjellige Retninger har disponeret over Alt, hvad jeg kan undvvære. Men jeg troer alligevel ikke, at Museets Stilling er saa hjælpeløs, som det igaar syntes, da det har 2 Brødre, som ere saa velhavende, at de formentlig nok kunne forstrække den 3die Broder med et midlertidigt Laan.-
Jeg har netop nu modtaget Professor Barfoeds Regnskabs Over sigt, hvorefter Laboratoriet i det sidste Aar har havt et Overskud af 8.388 Kroner; der oplægges som "Sparepenge" og som sikkert uden Betænkelighed kan udlaanes på Afbetaling i 10 Aar.-
Afdeling B havde ved afvigte Aars Begyndelse en

Beholdning af 17.347 Kroner og har i Aarets Løb havt en Indtægt (efter Fradrag af Administration) af 23,237 Kr; tilsammen 40,584 Kr. Dets Udgift har derimod været 14,048 og dets Beholdning af "Sparepenge" er altsaa d 30te Septbr 1880 = 26536  Kr.
Begge Afdelingers "Sparepenge" udgjøre altsaa 8.388+26.536 Kr = 34,924 Kr, hvoraf 10,000 Kr. ere udlaante til Museet og Fondets contante Beholdning er 24,924 Kr.-
Dersom deraf udlaanes 12000 Kroner til Museet (med 6000 af Afdeling A og ligesaameget af B.) vil Museet kunne dække sine Forpligtelser i det kommende Aar.Afdeling A vilde da i næste Aar have et contant Beløb til Raadighed af 23.237+2388 Kr=25,625 Kr hvilket er 10,777 Kr mere end sidste Aars Udgift, som var 14.848 Kr.
Afdeling B vil have til Raadighed et contant Beløb af 23.237+10.536, tilsamen 33.773 Kr, hvilket er 19.725 mere end sidste Aars Udgift af 14.048 Kr.
Det høieste Beløb som kan komme til Udbetaling i 1881 af de ifølge Madvigs Meddelelse hidtil bevilgede Tilskud, udgjør saavidt jeg kan skjønne c 14544 Kroner og der er saaledes ingen Sandsynlighed for at Afdelingens Totaludgift kan løbe op over de disponerede 33.773 Kr.

Det synes saaledes at baade A og B meget godt 1881 kunne undvære de c 12000 (maaskee 14000) Kroner, som Museet trænger til i dette Aar.
Tilbagebetalingen maa formentlig, som tidligere vedtaget, skee i 10 Aar, altsaa med c 2200 Kroner aarlig hvilken Afbetaling dog først kan regnes fra Udgangen af næste Aar. I de følgende 10 Aar maa Museet selvfølgelig begrændse sine Bestillinger og Indkjøb og øvrige Udgifter til c 7000 Kroner aarligt x) indtil det, som De veed, efter min Død faaer en forøget Indtægt af 5000 Kr.
Jeg henstiller nu disse Betragtninger til Deres Overveielse.


x) skulde A eller B faae Brug for den udlaante Deel af Sparepengene før de 10 Aar ere udløbne, kan Museet jo i nogle faa Aar tilbagebetale hele Laanet ved midlertidig at suspendere alle nye Anskaffelser


Deres hengivne
J. C. Jacobsen


Paa Grund af gjentagne Abrydelser, har jeg først kunnet slutte dette Brev i Aften, Løverdag.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsberg Laboratorium, Carlsbergfondet, Frederiksborg Slot