J. C. Jacobsens arkiv

1881-02-11

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen sender Kogsbølle en gave som tak for 25 års godt samarbejde.

Transskription

Carlsberg, d 11.te Februar 1881

Kjære herr Kogsbølle!

Naar jeg kaster et Blik paa Carlsberg Bryggeri som det nu er og sammenligner det med hvad det var for 25 Aar siden, kan jeg ikke undlade at mindes den overordentlig betydningsfulde Deel, De har havt i dets heldige Fremgang og i den Anseelse det har vundet og bevaret, ikke alene med Hensyn til Beskaffenheden af dets Produkt, men ogsaa med Hensyn til den sjældne Orden og Præsision, som hersker i alle Dele af Driften.
I Erkjendelse heraf bringer jeg Dem min varme og hjertelige Tak for den levende Interesse, den utrættelige Energi og den opofrende Samvittighedsfuldhed, hvormed De nu i 25 aar har anvendt Deres sjældne Evner til Bedste for mit kjære Carlsberg.
Jeg veed vel at De, ligesom alle faderlige Mænd søger og finder den bedste Løn i Deres Selvbevidsthed og at andres Tak i Sammenligning dermed kun har en underordnet Værd, men jeg haaber dog at al min oprigtige Taksigelse ved denne Leilighed maa have nogen Betydning for Dem og at den vil blive bevaret i venlig Erindring.
Som et varigt Tegn på min Erkjendtlighed beder jeg Dem at modtage medfølgende Minde om

Deres hengivne og forbundne
J. C. Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 17-004-00007
Venskab