J. C. Jacobsens arkiv

1877-04-03

Dokumentindhold

Om indretningen af Frederiksborg Slot og eventuelle besparelser.

Transskription

Herr Etatsraad Meldahl

Jeg er Dem særdeles forbunden for den hurtige og instructive Meddelelse om og den omtrentlige Udgift ved det paatænkte Foretagende paa Frederiksborg. Desværre synes denne Oversigt at bekræfte vor Tvivl om hvorvidt den Sum, som jeg ikke tør overskride, vil være tilstrækkelig til at udstyre samtlige Localer i de 3 Etager saaledes som det kunde ønskes, men jeg maa dog af flere Grunde frafalde den Udvei, som vi sidst tænkte paa, nemlig at lade nogle Rum i hver Etage ligge udenfor vor Project. Foruden det væsenlige Hensyn til det eventuelle Musæums brandsikkre Adskillelse fra Prindsessefløien ved dennes Brandgavl, forekommer det mig klart at dersom det overhovedet kan lykkes at danne et dansk, historisk Musæum ved passende Gjenstande fra den Ældre og Yngre Middelalder med nogen Bistand af nye kunstneriske Fremstillinger, saa vil et saadant Musæum - naar det skal have nogen Betydning - i det mindste behøve de 3 Etager i Kongefløiens hele Udstrækning. At begynde med et Fragment deraf vil efter min Overbevisning forvanske hele Planen.

Jeg frygter for, at jeg ved mine Bemærkninger om at Musæumslocalerne ved visse Leiligheder ogsaa kunde benyttes af Kongehuset i Forbindelse med Riddersalen og Rosen har betonet denne Benyttelse for stærkt, saa at Hovedformaalet, Dannelsen af et Musæum, er trængt noget tilbage i vore Forestillinger Naar vi imidlertid fastholde dette Hovedformaal som Værn for Localernes Udstyring, haaber jeg at det dog maaskee kan lykkes at naa Maalet ved Hjælp af nogle Reductioner i det Foreliggende Overslag. Som saadanne skal jeg nævne: Udeladelse af No 1 i Stuen og No 1 paa 1ste Sal, hvilke Rum formentlig maa kunne sættes i Stand ved andre Midler; Udeladelse af Brystpanel paa 1ste Sal med Undtagelse af et enkelt værelse, f.Ex no 3 og 10, der kunde fremstilles som Mønster; ligeledes Udeladelse af Betræk paa 2de Sal med Undtagelse af et enkelt Mønsterværelse; Besparelse af nogle Marmorkaminer, osv.-
Jeg tænker for at tilveiebringe et Indtryk, der ligner det som Gripsholm gjør, kommer det jo først og fremmest an paa om der kan tilveibringes et tilstrækkeligt Antal af passende Musæumsgjenstande der have historisk Interesse og Betydning og herom

troer jeg, at vi maa søge at komme til Kundskab, før vi med Nytte kunne gaae synderlig videre.-
Jeg er desværre ved Forkjølelse forhindret i at gaa ud (og kan derfor heller ikke komme til Møde paa Charlottenborg imorgen) men jeg haaber om et Par Dage at faae Lov til at tage til Byen og kommer da til dem, men jeg vil ikke undlade forinden at meddele Dem disse Betragtninger, for at De kan sætte Dem ind i min Tankegang.

Deres hengivne og forbundne
J. C. Jacobsen
Carlsberg d 3 April 1877

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, helbred, mæcenvirksomhed