J. C. Jacobsens arkiv

1879-03-14

Dokumentindhold

Koncepter til to breve om J. C. Jacobsens betænkeligheder ved sin udnævnelse til æresdoktor.

Transskription

Gjenpart

Til Universitetets mathematisk-naturvidenskabelige Facultet


Det høie Facultets meget ærede Skrivelse af 12 Marts med Tilbud om at tildele mig den philosophiske Æresdoctorgrad har jeg modtaget med dybtfølt Taknemmelighed og stor megen Glæde.
Den mig tiltænkte Ærestitel er for en Mand i min Stilling saa stor og sjelden en Udmærkelse, at jeg ikke noksom kan paaskjønnes Facultetets hædrende Tilbud og forsaavidt jeg i dette tør see et Bevis paa, at der tillægges min beskedne Virksomhed til bedste for Videnskabens fremme nogen Betydning for Aandslivets Udvikling i mit Fædreland, er et saadant Vidnesbyrd fra det danske Universitet den høieste Belønning jeg kunde ønske mig.
Idet jeg saaledes føler Trang til at bringe det høie Facultet min ærbødige og dybtfølte Tak for dets opmuntrende og hædrende Anerkjendelse, maa jeg dernæst besvare dets ærede Skrivelse med den Meddelelse, at jeg ikke kan modtage den mig tiltænkte offenlige Udmærkelse som Æresdoctor, da jeg ikke finder det rigtigt at modtage nogensomhelst Titel, der hvorved jeg kunde vilde faa Skin af at være Andet end jeg virkelig er - og jeg veed selv altfor godt, at jeg er langt fra at være værdig til at bære Præget af en Videnskabsmand.
Med Forsikringen om at min varme Paaskjønnelse af det høie Facultets smigrende Tilbud ikke bliver mindre, fordi dette ikke træder offenlig frem og at den mig beviste Ære stedse vil blive bevaret i kjær og taknemmelig Erindring af mig og mine Efterkommere undertegner jeg mig
Med høiagtelse og Ærbødighed

J. C. Jacobsen
Brygger

Carlsberg d 14 Marts 1879


Gjenpart
Til Universitetets mathematisk-naturvidenskabelige Facultet

Efterat jeg havde afsendt min ærbødige Svarskrivelse til det høie Facultet af 14 d M er jeg af Hr Conferensraad Madvig bleven gjort opmærksom paa, at der ved Meddelelsen af Æresdoctorgraden ikke tilsigtes et betegne den dermed hædrede som Videnskabsmand, forsaavidt han ikke iforveien har vundet et Navn som saadan, og at de af mig nærede Betænkeligheder ved at modtage den mig tiltænkte Udmærkelse altsaa vare ugrundet.
Som følge af denne oplysning og med ærbødigt Hensyn til et af Universitetets høitærede Rector udtalt Ønske, anseer jeg det for min Pligt nu at tilbagekalde det i min ovennævnte Skrivelse meddelte nægtende Svar paa Facultetets meget ærede af 12te d. M. og hermed at udtale, at jeg med Taknemmelighed vil modtage den mig tilbudte Hædersbevisning og at jeg ikke skal undlade at indfinde mig til Promotionen d 5te Juni.
 
Med høiagtelse og Ærbødighed
J. C. Jacobsen
Brygger
 
Carlsberg d 16de Marts 1879
 
 

Fakta

PDF
Brevudkast
Dansk
København
København
FA 02-005-00025, Kasse F 2
doctor honoris causa, Æresdoktor