J. C. Jacobsens arkiv

1867-04-06

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Carl om branden på Carlsberg samme morgen.

Transskription

Carlsberg 6 April 1867

Kjære Carl!
Uagtet min Tid er knap maa jeg dog være den Første der gjør Dig en Meddelelse, der vistnok i det første Øjeblik i høi Grad vil allarmere Dig, men som jeg beder Dig at modtage med samme Sindsro, som jeg har bevaret. Imorges tidlig Kl 5, er der udbrudt Ild i Bryggeriebygningen paa Carlsberg - vistnok paa Loftet over Dampmaskinen, hvorfra den med rivende Hurtighed udbredte sig over den hele Bygning, indbefattet Svalehuset og det nye Kornmagazin, hvori nu omtrent alt Træværk er opbrændt, saa at det nu kun brænder i de nedstyrtede Masser af Malt.- Lagerbygningerne ere aldeles uskadte, saa at afsætningen af Lagerøl, hvoraf alle Kjelderne ere fulde - jeg sluttede først Brygningen i Forgaars - uforstyrret kan gaae sin Gang. Staldbygning og Vaanings-

huus have naturligviis ikke været udsatte for Fare.- Gjærings Kjælderene er ogsaa conservere under deres Hvælvinger, men c 800 Tdr Øl som endnu staae i Gjæring ere vistnok fordærvede af Røgen. Jeg lider ved denne Brand et betydeligt Tab, da det nye Kornmagasin og alle de nye Jern- Vandbeholderen, Støbekar osv ikke vare assurerede. Ogsaa var min Maltbeholdning betydeligt større end assureret; men dette Tab, stort som det er, kan jeg bære.- Jeg er derfor fuldkommen rolig og ved godt Mod. Min Aandsnærværelse har intet Øieblik forladt mig og jeg betragter denne Sorg som en Ubetydelighed i Sammeligning med hvad jeg har baaret i det sidste Aar eller halvandet.- Jeg vil ikke at Du skal forandre det mindste i din Reiseplan, men beder dig fortsætte

din Virksomhed, som om Intet var skeet. Din Moder har det overmaade godt, efterat hun er bleven beroliget for mig, der i de første Timer af Branden var udsat for nogen Fare, men i Virkeligheden ikke synderligt. Mine Kræfter have ogsaa fuldkommen været i Høide med mine Anstrængelser, saa at jeg befinde mig fuldkommen vel. En antrængt Virksomhed virker altid animerende paa mig og forøger min Spændkraft.- Jeg har, næsten som Polycrates, været bange for mit materielle Held, nu har Nemesis indfundet sig pludselig og uventet, men jeg er godt forberedt derpaa og føler mig næsten vel tilmode, ved at skulle begynde tildeels forfra.-Der var heldigvis ingen Mennesker kommen til mindste Skade.- Næsten alle vore nærmeste Venner have besøgt mig i

i Løbet af Dagen og været langt mere betagne end vi selv. 
Hermed maa jeg slutte. Vær rolig og concentreer, som jeg, dine aandelige Kræfter paa Løsningen af din Opgave. Jeg troer at din Moder ogsaa skriver et Par Ord, men jeg veed det ikke sikkert.  - Næste Gang mere, 
Din hengivne Jacobsen

Kl. 2 Eftermiddag
Kogsbølle og Magnella have det godt. Deres Tøi er for en stor Deel reddet, men de have assureret. Nu maae de boe hos os i Sommer.- Nu gjelder det om at faae de nedbrændte Bygninger opførte til Efteraaret; det bliver svært.
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Strasbourg
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Carlsberg, brand, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, industriel arkæologi