J. C. Jacobsens arkiv

1870-05-24

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Bryggerinotater fra Felsenkeller og L'Heureuse & Buste, Berlin

Transskription

Felsenkeller 24 Mai 1870

2 store flade Kobberkjedler.- 2 Mæskekar med Münchener Maskiner og Siekar med Siebund over hele Bunden, en mængde Haner. Ingen Formæsker, da den, man havde havt var forkastet, fordi den ikke kunne holdes reen. Svalebakkerne af Jern forsÿnede med Vifter, der gik meget hurtigt, 170 Omdreininger. De sattes i Bevægelse ved at en Skive paa Viftens Axe löb paa Hjuul med Trækrands, ligesom Regulator paa min Dampmaskine. Fortræffeligt. Kjöleapparatet, forældet, som mit gamle. Gjæring ved 4 R; gaaer i Krölle ved 36 Timer; Megen Gjær til Paasæt, 18 Kanner (?) = 1/4 baiersk Eimer til et Kar omtrent som mine. Holdes ved Iissvømmere paa et Maximum af 6 R, gjæres i 16-18 Dage, falder altid stært igjennem. Detr jeg saae fadefærdigt havde næsten intet Skum ovenpaa og var næsten klart.

L'Heureuse & Buste. Berlin 
Schönhauser Alle 10-11


2 aabne Kobberpander, en mindre til Mæskning en större til Urt. Eet Mæskekar og et höiere staaende Siekar.- Mæskemaskinen construeret ganske som min; Bevægelsen fra neden; havde Stÿr i et svært Jernkrÿds befæstet paa Karret, af Jern med Trætröie.
I Siekarret, ligeledes af Jern med Tröie, en Maskine til "Auffacken" (??), kun bestaaende at et skraat stillet Blad, kan neppe trænge dÿbt ned. Det benÿttes ogsaa, og bedre, til at före Masken ud af Karret, da det efterhaanden kan skuues (?) ned lige til Bunden. Under Karrets Jernbund laae en lille Slange af Jern eller Kobberrör, hvori ledes Damp til at holde Karret og Mæskningen.. varm. Under denne Slange en Træbund, der sluttede sig til Tröien.- Mæsken faldt ud af en Bundventil i en Archimedesskrue, der förte den ud til Mæskepumpen udenfor Bÿgningen. Pumperne Centrifugalpumper.

En lille Damppumpe bragte den förste, uklare Urt op i Siekarret igjen.-
Svalebakkerne af Jern, uden Vifter.
Gjærkælderen, smuk, höi, ret lÿs i sit Rum, havde 150-160 Gjæringskar af 2800 Quart, 28 Tonne ?? modtager efter 24, i Kröller 48 Timer, sættes paa ved 5 (gradtegn) Celsius; Maximum 9 (gradtegn) C. Smuk Gjæring, omtrent som min, i 12-13 Dage, ikke noget stærkere falder igjennem, end hos mig. Svaleapparat som mit gl, i ret höit Kar med rigelig Rörlængde.- Langs alle Rækkerne af Kar et Karlad, gav en ÿpperlig Oversigt da alle Hvælvinger hvilede paa Jernsöiler. Alle Gulvene her, saavel som i Lagerkjelderen belagte med Asphalt. I Brÿggeriet derimod Cement; I Maltkjelderne mest Solenhofer dog ogsaa deelviis Cement. Udmærket Reenlighed overalt.- Köllerne med Varmekammer og derover So.., 2 Flager deels af Jernplader fra Cöln-Deutz, deels af vævet Staaltraad. De förste de bedste. Varmen mellem Flagerne 60-70 (gradtegn) R, i 2x12 Timer. Øllet dog meget lÿst, smukt, deilig blankt paa 10 Uger.

Lagerfadene fÿldes i 5 Uger; store Fade, de störste med Port. Der beges med baiersk Beeg og tildeels Kolophonium, men ikke med Linolie.-

Constructionsnotitser. Archimedesskrue af en 6 kantet Træaxe, hvori var inddrevet Kamme af Træ i en Skruelinie.- En prægtig lille Dag.....eur, efter at Stave og Trevler vare fjernede og derefter paa en Tromle som min.- Opheisningen med Remme af Hamp bedre end Læder, som man havde havt, med Bevægelse i 2 Retninger og Træbremse (Kolbs' Princip) -Opheisning af Øl fra den nÿe Kjelder (54 Trin dÿb) med en Dampvinde med 2 Cylindre, svingende, directe ....paa Krumtappen Hampetrenser. Maalene i min Lommebog. Til den ældre Kjelder en anden Dampvinde med 2 Cÿlindre smaae, svingende, dreiende et Drev, som paa min Iisvinde, enkelt Valse, riflet til Jernkjeder, fortræffeligt.- Drevet gjorde dog slemt Spectakel.- Vandpumpem dÿbt i Brönden, langt fra Brÿggeriet, dreves af et Jerntoug 2/3" i Diam, löbende paa Remskiver af c 90 Centimeter Radius.- Remskivens Randhjuul, beklædt med Læder. Tegning.

Fakta

PDF
Note
Berlin
FA 2-004-00001, kasse F 2
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi