J. C. Jacobsens arkiv

1869-01-03

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen sender Carl penge og øl til Theilmann. Om eksport af øl til oversøiske land. Om gæring. Om dyrkning af Mistelten.

Transskription

d 3 Januar 1869

Kjære Carl !
Da jeg af dit næstsidste Brev som vi modtoge Nytaarsdag, har seet at din Kasse er saa tom, at Du endog staar i Gjæld til din Skræder, vil jeg ikke tøve med at sende dig Forstærkning og jeg fremsender derfor indlagt 2 Vexler paa i Alt 90 £ st, som Vexelerer Hansen netop havde i sin Portefeuille.- lad mig ved samme Leilighed huske at spørge Dig om den anden, lille Regning fra Lawson er betalt ? Jeg blev saa langt fra overrasket ved denne "Nytaarsgratulation", at jeg tvertimod har undret mig over, at den ikke kom tidligere.-
Hvilken af de 2 Planer for Fordelingen af din Tid mellem London og Burton, der vil være den hensigtsmæssigste, har jeg ingen Mening om. Paa  begge Steder gjelder det jo om at være der paa den Tid, da der

brygges og gjæres Øl til Export, samt at se Behandlingen under Lagringen osv. i tilstrækkelig lang Tid. Herom maa Du jo bedst kunne skaffe Dig Oplysning hos Mr. Smith og Thomsen.- Forvis Dig om der vil være Noget for Dig at lære i Burton om Sommeren.- Det har jeg egentlig ikke troet.-
Jeg har nu afsendt de 4/2 Tønder baiersk Øl igaar med Snowdonn til Theilmanns' Adresse. men jeg sender ham dem kun som en Prøve, uden Garanti for at Øllet vil bestaae Prøven. Jeg vil derfor ikke have Betaling derfor, før det er forbrugt og vist sig at være "standard". Du kan i saa Fald i sin Tid hæve Betalingen derfor, som er 10 Rdl pr Tdr, naar de tomme Foustg remitteres.- Jeg vilde meget gjerne sende dette Øl, som en Foræring, men da jeg ikke er vis paa, at den duer, fandt jeg det ikke passende.- Halvtønderne bør

henlægges fast tilspunsede i en frostfri kjelder indtil de skulle aftappes og Øllet maa helst blive paa Foustg indtil 8 Dage før man skal begynde at drikke deraf, for at det endnu friske Øl (6 Uger ) kan afsætte "Fod" i Foustagerne. Disse maae derfor ikke heller flyttes eller rystes før Aftapningen.-
Med en Told af 1 £ st pr Barrel er der ingen Udsigt til at kunne sende Øl herfra til England, uden som en Luxus-Artikel eller til Brug for Liebhavere.
Men søg at skaffe mig Oplysning om de Betingelser hvorunder man herfra kunde sende Øl enten directe eller via England til de forskjellige engelske Kolonier, samt om der er nogen Transit-Told paa Øl, der bleve sendt via en engelsk Havn til oversøiske Lande, som ikke tilhøre England.--
___________
 Af dit Telegram og af dit Brev, som kom idag, seer jeg at Gjæren kan ventes hertil

idag og jeg har Alt beredt til at kunne sætte nogle Tønder af min sædvanlige baierske Urt i Gjæring dermed imorgen Aften. Jeg skal ikke glemme, at meddele Dig hvorledes Gjæringen gaaer.- Da det kun er et Par smaae Kar à 2 Tdr, jeg gjør Forsøget med, maa jeg tage lidt rigeligt af Gjær til Paasætning og jeg forudseer at den første Gjæring derfor vist vil blive noget for livlig, men hellere det, end for søvnig.-----------
Tak for dine Meddelelser om Julen. Hvorfra kommer den Mængde mistelten, som bruges overalt? Her i Landet er den jo overordentlig sjelden. Dyrkes den maaskee i England udtrykkeligt til Brug for Julen ?

Med kjærlig Hilsen fra din Moder og fra vore nærmeste 

Din hengivne 
J. C. Jacobsenpå 

[på langs]
De 12 Flasker Viin modtagne men ikke prøvede endnu.- Prøverne af Porter og Ale kommer hjem imorgen
Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Burton on Trent
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Eksport, Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, gær, gæring