J. C. Jacobsens arkiv

1801-11-01

Ophavsmand/nøgleperson

Christian Ulrich Clausen, Christen Jacobsen

Dokumentindhold

Skudsmål for Christen Jacobsen skrevet af sognepræst C. U. Clausen og Hans Swane.

Transskription

Nærværende Unge Karl Christen Jacobsen som i Dag har været en Giæst ved Herrens Bord i Dronninglunds Kirke, er født i Nørkiær i Dronninglunds Sogn af gudfrygtige og retskafne Forældre af hvilke han har nydt en meget god Christelig Opdragelse og er bleven saa vel oplært, at han i Guds Kundskab og Oplysning har udmærket sig iblant sine Jevnlige; lige som han og stedse har viist en besynderlig Lyst til at forøge sin Saligheds Kundskab og til at omgaaes med Guds Ord. Ikke mindre har han lagt Vind paa at rette sig efter sin Kundskab af Ordet og træde i sine dydige Forældres Fodspor. Jeg vil og derfor have dette meget skikkelige duelige og veloplyste unge Menneske, som efter sine Forældres Død og anden Steds at forsøge sin Lykke paa det bedste anbefalet til alle dem, som kune bidrage til hans Velfærd; forhaabende at han bestandig som hidtil at have Gud og Dyden for Øjne, vil stræbe at forhverve sig Guds og Menneskers Yndest
Lundeager Præstegaard 1ste Sept 1800
C. U. Clausen Sognepræst for Dronninglunds Menighed

 
Tillige attesteres efter Forlangende, at der for nærværende Tid ey grasserer nogen smitsom Sygdom her i Sognet. 
Datum ut supra C. U. Clausen

Ovennævnte Karl har tient her ved Bryghuset ½ Aar som Arbeids Karl og i den Tid opført sig troe og skikkelig
Bryghuset den 1 Novemb 1801
Hans Swane

Fakta

PDF
Skudsmålsbog
Dansk
Dronninglund
CA 31959/7643
Christen Jacobsen