J. C. Jacobsens arkiv

1884-05-19

Afsender

Ottilia Jacobsen

Modtager

Agnes Bertelsen

Dokumentindhold

Ottilia skriver et 11 sider langt og meget indholdsrigt brev fra Napoli. Hun og Carl har bl.a været i Pompeji og på Capri.

Transskription

Mandag morgen

Kjæreste Agnes
Tusind Tak for dit Brevsom jeg blev meget glad over at faae tillige med det lange Prædiken som du forundte mig. Gud skee lov at alle Børnene ere raske. Stakkels lille Theo. Kys hende voldsomt fra Papa og Mama, og siig hende at der var to Damer som synes hendes friske Brev var udmærket for en lille pige som hun.- De andre unger maa
[på langs] Jeg haaber Du har Tid til at læse dette.

2.
Du ogsaa hilse mange gange og siig Dem hvor jeg glæder mig nu snart til at se Dem med Gud's hjælp. Hertil Emma maa saa gjerne faae hvidtet i Kjøkkenet - Jeg veed ikke om Mama har dækketoi nok ellers maa der naturligviis vadskes lidt til husbehov. - Det er rigtig kjedeligt med Alfs Frakke, mon der ikke kan gjøres noget ved den, ja nu kommer varmen vel, og saa har han ikke noget. Jeg haaber Eusebia har det godt nu, vi talte netop om hende igaar, og tænkte os hun var oppe til middag for første gang. Hvis Du ser hende saa hils hende mange gange fra os begge, og siig hende at vi vare taknemmelige om hun kom over det saa godt - stakkel jeg forstaar hendes situation saa godt

Hertil kom vi sidste mandag. Jeg med skræk i livet igrunden da varmen var begyndt og der har været flere der er rejst syge herfra og ligger forskjellige steder paa veien hjem - Gud skee tak at vi har det godt og jeg tænker rejser til Rom imorgen kl. 2 Vi har havt flere interessante dage, i museet om formiddagen og saa kjøretour den ene gang til Posilippo, og den anden til Putzeoli hvor Apostlen Paulus steg iland, efter skibbruddet og der blev han i flere dage inden at han begav sig paa rejsen til domstolene i Rom.- Det naa have været med forunderlige følelser at han kom dertil med hele verden mod sig, og en bevidsthed om døden i hans sjæl - Vi talte netop derom Carl og jeg forleden dag, hvor hans

sikkre tro og overbevisning, at uagtet at han ser saa meget - nu har det forfaldne vellystige Romerfolk, havde han (det som fritænkere ikke have) en tro at bygge paa som ogsaa han beviiste, og som saa mange andre beviiste senere ved Martyrdøden og en tro som har holdt sig og vil holde sig, trods alle hindringer fordi den er sand.- Bugten ved Bajæ hvor Nero søgte at lade drukne Agrippina saa vi rigtig godt ogsaa.- Ischia laa med klar omrids og saae, saa indbydende og forførende ud i aftenluften, Kap Mæcena,  og Procida Øen med dets maleriske slot, og ligefor Mt Nuovo somm lavedes paa tre døgn ved det forfærdelige jordskjælv jeg troer i Midten af det 12te aarhundrede -  da byen Bajæ og

[nyt ark]
5
Paladserne gik til grunde - Paa Nisida er der nu en tvangsfængsel, hvor før Lucullus Villa stod, og hvor Cicero besøgte Brutus efter Julius Cæsars mord, da Brutus var flygtet dertil for at skjule sig hos Lucullus søn - Det er historisk jordbund at man træder ovenpaa i Syditalien og forunderlige er de omskiftelser som Italien har maattet modstaa.-- Jeg blev baaret op til Solfateno crateret i en stol, det er en behagelig maade

6
og dog noget slavisk er der ved det. Det fusede med varme dampe og de smed en stor steen paa Jorden saa det buldrede for at lade høre hvor huult der var under os.-
Vi saa ogsaa Sereápis templet ogsaa og hundegrotten og de andre grotter med deres forskjellige chemiske inhold af svovl, og ammoniac dampe - Vi har ogsaa været en dag i Pompejii og det var interessant kan du tro. Der er en god kork plan over den hele udgravede by paa museet og det var morsomt at gaae den igjennem bagefter at have besøgt det virkelige steder - Herculaneum var vi ikke ved - Du kan tænke min skræk da Carl fik lidt diarrhoe om natten efter Pompeii touren. Jeg vilde saa nødig have han skulle gaae i disse lette bomulds benklæder da i skyggen er her koldt i Solen brændende varm, og sætter man

sig er det paa marmor stumper eller plader saa faaer man kulden, men han spankede alligevel afsted i dem, og det forbausede mig ikke at han blev daarlig. Han maatte opgive hans Vesuv tur, og jeg fik ham til at blive liggende indtil kl. 12, saa fik han lidt at spise. Han fik sine varme buxer paa og vi kjørte saa en tur godt med tøi til at tage hjem med. Saa Gud skee lov, kom han sig uden opium og idag er han op for at bestige Vesuv.- Igaar seilede vi ned til Capri paa et fuldstændig stille vand og var inde i den blaa grotte som er saa deilig. Det var som om vi vare i feeland at sidde derinde - Saa spiste vi i Capri by og seilede saa hjem igjen over Sorrent. Aftenbelysning er saa mageløs smukt, om morgenen er

det altid saa diisede, saa man knap kan see bugten. Jeg har aldrig været i en by saa skiden som denne, men gjeddene og koerne faaer ogsaa lov til at spasse paa fortovene selv paa de flotteste gader - Boutikkerne især - med coraller& cameer er deilige. - ellers synes jeg ikke, som i Paris man faae saadan lyst til at kjøbe. Kunde Du ikke give mig med omgaaende en idée til min moder. Jeg ved ikke hvad jeg skal tage hjem til hende og Du veed hun er meget vanskelige - Ifald du seer Ingie siig hende at skjærfet til hende skal nok blive besørget. Hvad Du skrev om Frk Zahle og M. M. kan jeg godt forstaa er gjensidig. I M. M.'s brev til mig skrev hun hendes besøg derind og omtale at hun synes bedst om Frk Anna ikke saa godt om frk Zahle, det er

[nyt ark]
9.
maaskee fordi vi to netop har rost hende saa meget. Chi lo sa.!Vesuv er i stadig udbrud for oieblikket, ryger om dagen og er ganske rød i toppen om aftenen. Jeg haaber at Carl vil have glæde af sin tur idag - Jeg turde ikke vove det, da kjøretouren foruden Jernbanen er .... saa jeg maatte opgive det. Jeg holder saa lidt af at være paa egen haand hernede. Droscherne gjøre altid

10
vrøvl, 10, baade før og efter Betalingen og naar man er ene dame tager de naturligviis endnu mindre hensyn, men raaber og skriger, fægter med armene saa det er afskyeligt - Jeg tænker at gaa lidt i museet idag. Jeg har ogsaa at sye paa mit toi  og pakke til imorgen, saa gaae vi vistnok i Aqvarium imorgen tidlig den er saa berømt - Jeg glæder mig til at komme tilbage til Rom jeg føler mig mere hjemme der og kan besøge consulens naar Carl er ude paa længere excursioner. Jeg troer ikke at jeg kommer til Hadrians Villa i Tivoli - Jeg bliver saa træt af de bakker op og bakker ned, og ride paa Æsel tør jeg slet ikke begynde paa da du veed hvor ængstelig jeg er naar dyret begynder at gaae

11
Jeg har bedet Carl ride op af en høi engang for min fornøielse. Han seer vistnok morsom ud paa saadan viis - Nu haaber jeg strax paa brevkort fra dig med besked om hvad Du synes passende. Cameer holder Mama ikke af, og det er den drøjeste gave man kan tænke paa det er mama's.Jeg troer ikke hun kan lide romerske støvle og jeg veed ikke om hun vil bryde sig om silketøi til en kjole enfin find paa noget dit gamle dyr.- Nu haaber jeg at Du bliver rask ?, og er en god tøs igjen. Du har misforstaaede mit sidste fuldstændig, men noget sandhed er der i hvad du sagde, men jeg troer du feilede i at mene at jeg opildner Carl.
Jeg taler aldrig om det thema og som oftest giver han selv meget ret i hvad han har gjort, moster
[brevet sluttes øverst på side 9]
je n'aimerait pas faire comme tout les hommes du pays me mettre dans la rue, c'est dégontant surtout a Naples.Tusind hilsen i mit kjære elskede hjem Mutter dig, Kühles, Vus, pigerne og Niels - alle paa contoret særlig Hesberg og et kys til dig fra din trofaste gamle vrøvl

O Jacobsen 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Napoli
Hotel Bristols brevpapir
København
FA 4-001-00001, kasse F 7
Rejsebrev, rejsebreve