J. C. Jacobsens arkiv

1874-05-14

Dokumentindhold

Om åbningen af Botanisk Have

Transskription

Kjære Ven !
I medfølgende Indbydelse har jeg anmodet Dig om at bestemme Mødetiden paa Tirsdag. Skulde Du foretrække Mandag, kan jeg ogsaa møde den Dag til enhver Tid.
Jeg vil bede Dig til Mødet at gjøre Udkast til Komiteens Udtalelse i Henhold til min Beretning, for at Skrivelsen til Konsistoriet saavelsom formeentlig til Ministeriet strax kunne expederes. Indbydelsen maatte om muligt lyde paa Søndag 31te eller Lørdag d 30te Mai, men jeg vilde gjerne itide vide Dagen for at jeg kunde tale med Hall derom, deels for at erfare om den convenerer ham (og hans Medarbeidere i Ministeriet?) deels for at sikkre mig imod at han ikke indbyder Kongefamilien den Dag.
_____________
Honoraret til Flindt og Rothe er i Realiteten afgjort ved tidligere Forhandlinger i Komiteen og ved mine Konferencer med Ministeren, samt

ved de i Budgettet dertil opførte Summer af 2000 Rdlr til hver for hele Arbeidet hvorved man ogsaa maa blive staaende, men der maa dog gjøres en formel Indstilling derom ...Dersom jeg træffer Hall, vil jeg spørge ham om der behøves nogen Antydning fra Komiteen om en Decoration for Flindt og Rothe.
Ligeledes vil jeg spørge ham om Formen ved Afstemningen d 1ste Juni, om den kan skee, som jeg antager, ganske simpelt og forretningsmæssig ved at Bygningsudvalget meddeler Havens Directeur en Oversigt over de tilbagestaaende Arbeider samt Beregning over Udgifterne dertil og over de Summer som til den Tid ere i behold af Bevillingen og at Komiteen derefter afleverer og Directeuren modtager Haven og afgiver Erklæring derom, eller om høiere Vedkommende fra Universitetet eller Ministeriet skulle være tilstede ved Afleveringen.-
Før Comiteen afleverer Haven bør den vistnok bringe Entrepreneuren en skriftlig Anerkjendele og Tak for den dygtige,

omhyggelige, osv, Udførelse af Væxthusene saavelsom vel ogsaa til Entrepreneurene for de 3 Bygninger, ? (Er det Skik og Brug ?)

I Anledning af dit Spørgsmaal forleden, kan jeg meddele, at Væxthuusentrepreneuren, saavidt jeg har kunnet erfare, ikke selv have nogen sikker Forestilling om deres Balance som de ikke have synderlig Lyst til at studere, fordi den i hvert Fald ikke er heldig og sandsynligviis vil vise en, dog ikke stor, Underbalance.- Jeg troer iøvrigt, at Kerrn, som har klaget sig mest, er den mindst Uheldige.
_______________
Skulle Entrepreneurene indbydes til at være tilstede ved Forevisningen for Konsistorium eller ved Afleveringen? og Architecterne ?
_______________
Jeg har anmodet Frederiksen om at lade Lange vide at Haven formentlig vil blive forevist for Konsistorium d 30te eller 31te Mai, for at han kan komme tilstede, hvis han ønsker det.

d. 14/5 74

Din hengivne
J. C. Jacobsen

Herr Etatsraad Steenstrup.

Verte

Jeg har gjort de fornødne Tilføininger til min "Beretning" ifølge dine Noter i Morgen og skal sende dem til Gede til Afskrivning inden Mødet.
______________
Naar kunne vi holde det andet Møde med Docenterne og Gartnerne om Forsøgs- og Formerings Huset ? Maaskee paa Onsdag Aften ?

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Det Kongelige Bibliotek
Botanisk Have, mæcenvirksomhed