J. C. Jacobsens arkiv

1869-06-14

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Kogsbølle om rejsen til England for at besøge Carl. J. C. Jacobsens hoste er ophørt, da han har holdt igen med tobaksrygning. Om Carls fremtoning og manerer.

Transskription

London d. 14 juni 1869

Kjære Herr Kogsbølle
Tak for Deres Brev, som jeg modtog paa Posten efter vor Ankomst hertil. Det fornøjede mig, at Alt derhjemme var i godt velgaaende og i god orden. Jeg er slet ikke misfornøjet med, at Vandet har været mindre godt og holdt afsætningen af Øl lidt tilbage, da dette herved faar saameget bedre tid til at opnaa den fornødne Modenhed. Det er forøvrigt faldet mig ind, at man vistnok kunde fremskynde Øllets modning i en afdeling naar man kan beregne at det vil blive for varmt til den tid, det skal udtappes, ved at lade nogen varm Luft strømme ned i den paagjældende Afdeling, men nu behøves det vel ikke-. Hvad Brøndgravningen angaaer er jeg fuldkommen enig med Herr Poulsen.

Vor Rejse har hidtil været meget heldig og navnlig var overrejsen over kanalen saa rolig, som om det kunde været Kanalerne i Frederiksberg Have vi sejlede paa. Carl var da paa Jernbanestationen og tog imod os, og og jeg gjenfandt ham i alle Henseender som jeg havde haabet og ventet. I Frankrig har han lært at være Kavaleer og i England har han stillet sig som Maal, at være en Complet Gentleman i hvilken Retning han ogsaa har gjort udmærked Fremskridt. Denne Udvikling i formel Retning har dog ikke haft den mindste Indflydelse paa hans ligefremme Væsen ligeoverfor hans Nærmeste og der er ikke den ringeste Forskjel at mærke i mellem vort indbyrdes Forhold for 5 aar siden og nu. Vi har haft vor Tid Fuldstændigt optaget, siden vi kom hertil og de fleste Dage, har været temmelig anstrængende, Men Laura har dog holdt det meget godt ud og som oftest havt den bedste Nat efter den mest anstrængende Dag.

At fortælle alt, hvad vi havde seet, vil jeg ikke begynde paa, da det er saa meget, at jeg maatte fylde en heel Bog dermed. Det maa gjemmes til det kan faas mundligt. Vi ere, nu saa vidt, at jeg med temmelig Sikkerhed kan beregne at vi for denne gang - thi vi kommer jo til London paa Tilbagerejsen - kunde være færdige paa onsdag, saa at vi kunde rejse herfra til Edinburgh på Torsdag den 17 juni. Denne Rejse vilde vi vist nok fordele paa 2 dage med et ophold i York og vi komme saaledes først til Edinburgh paa Fredag, hvortil det næste brev maa Sendes! adresseret til Royal Hotel I Princess Street, Edinburgh.
I Edinburgh bliver vi højst en uge og gaae herefter til de skotske søer og Glasgow og derefter til de engelske Søer og endelig til Burton og saa tilbage til London. Hvorledes de følgende Breve til os skulde adresseres kan jeg endnu ikke sige, men jeg antager at de kunne

sendes til vort Hotel i Edinburgh, hvorfra man da kan sende dem efter os, ligesom vi ved afrejsen herfra ville give Morley's Hotel ordre til at Sende de Breve, der maatte komme for seent, efter os til Edinburgh. Laura har det, som sagt, meget godt, naturligvis med en Deel mindre Fornemmelse af ubetydelighed Pigebørnene havde det ogsaa godt og Anna har forøget sin Vægt med 2½ pund hvilket ogsaa er synligt i hendes hele Ydre. Min Hoste er ganske forbi, hvortil den tvungne afholdenhed fra Tobaksrygning, som de engelske Sæder og Reglementerne i Hotellerne medfører, har bidraget en Deel. Til Herr Rulff har jeg dennegang intet særligt at skrive om. Med Hilsen til ham og Alle paa Carlsberg samt til alle gode venner.

Deres hengivne Jacobsen 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
London
København
FA 17-004-00003
Rejsebrev, helbred, rejsebreve