J. C. Jacobsens arkiv

1878-01-01

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Carlsbergfondets direktion om sine planer vedrørende Frederiksborg Slot.

Transskription

1877-78 Cb.F. 11 [journalnummer]

I

Til
Carlsberg Fondets Direktion
 
Det vil formodentlig være den ærede Direction bekjendt, at Hs. Majestæt Kongen har bifaldet et af mig til Komiteen for Frederiksborg Slots Gjenopførelse indsendt Tilbud- hvoraf Kopi vedlægges - om at bekoste Restaurationen af Kongefløien i Christian 4des Stiil, imod at denne fløi
fremtidig anvendes dels til Festlokale ved større Høitideligheder i Kongehuset, dels til Anbringelse af et nationalhistorisk Musæum.
I Henhold hertil ere de foreløbige Foranstaltninger trufne til Udarbeidelsen af detaillerede Planer til Restaurationsarbeidet som derefter vil blive fremmet med muligst Hurtighed - under Herr Etatsraad Meldahls Ledelse - saa at det forhaabentlig kan være fuldført omtrent samtidig med den fuldstændige Restauration af de tilstødende Localer: Riddersalen og "Rosen".
I den oven omtalte Kgl Resolution  - som i Afskrift vedlægges -  er der fremdeles med Hensyn til det paatænkte Musæums Anbringelse i Kongefløien fastsat "at der ikke derved paadrages Staten nogen Forpligtelse til at bringe pecuniære Offre i den Anledning" og der maa altsaa sørges for, at der til Realisationen af Musæumsplanen tilveiebringes Midler, dels til at bestride Udgifterne ved Ordningen og Opstillingen af de Sager, som formodentlig fra forskjelligge Sider ville tilflyde Musæet, dels til Anskaffelse af nye Gjenstande.-
Som det vil sees af min Skrivelse til Frederiksborg Komiteen, er det forudsat som Musæets Formaal, at dette skal blive et Hjemsted for det danske Folks historiske Minder fra Christendommens Indførelse til den nyere Tid og efter min Formening skal der altsaa ikke stræbes hen til Dannelsen af en egenlig Studiesamling, men kun drages Omsorg for Tilveibringelsen af gamle Mindesmærker i Originaler eller Kopier, samt af saadanne Meubler, Huusgeraad, Vaaben, Rustninger, osv, fra Fortiden indtil Christian 4des og Frederik 3dies Tidsalder

som særlig egne sig til Opstilling i denne gamle Borg, hvis Præg som saadan ikke dermed bør forstyrres.-
I øvrigt ville de Gjenstande, som maae anskaffes, fornemmelig komme til at bestaae af Malerier, som anskueliggjøre vigtigere Begivenheder i Fædrelandets Historie, samt af Portraiter af historiske Personer - forsaavidt slige ikke allerede haves - og for den ældste Tid, fra hvilken der ikke er overleveret Portraiter, nemlig fra Gorms og Thyra's Dage til den oldenborgske Stammes Regjering-stiltrædelse, maaskee ved Statuer, der saavidt muligt fremstille det characteristiske ved Personerne og deres Tidsalders Kostumer, Vaaben, osv.-
Tilveiebringelsen af en saadan Samling, navnlig af Kunstværkerne kan selvfølgelig kun skee successive i løbet af længere Tid og der vil saaledes kun udfordres en mindre Sum aarligt til Musæets vedvarende Udvikling, saavelsom til dets Ordning, Bestyrelse og Tilsyn, hvortil jeg hermed 
til byder at stille et fast aarligt Bidrag af 10,000 Kroner til Disposition.
Da jeg antager, at Oprettelsen og Udviklingen af et nationalhistorisk Musæum, som det ovenfor omhandlede, kan henregnes blandt de Formaal, til hvis Fremme Carlsberg Fondet er stiftet, har jeg tænkt mig, at det nys nævnte, aarlige Bidrag bedst kunde komme Musæet tilgode, baade 
strax og i kommende Tider, naar det udredes af Carlsberg Fondet, imod at jeg sikkrer dette Fond en tilsvarende , forøget Indtægt af 10,000 Kroner med Udstedelsen af en ny Panteobligation i Carlsberg med Tilbehør paa 200.000 Kroner, som strax forrentes med 5% p.A. 
I Forbindelse hermed skal jeg, med Hensyn til den Indflydelse, som Carlsberg Fondets Direction, forsaavidt ovenstaaende Forslag antages, bør have paa Musæets Anliggender, bemærke, at det forekommer mig naturligst og heldigst at ordne Frederiksborg Musæets Bestyrelse i Lighed 
med Bestyrelsen af Samlingen paa Rosenborg, til hvilken Frederiksborg Musæet nærmest vil slutte sig. Medens Rosenborg Samlingen, som bekjendt, bestyres af en Direction af 3 Medlemmer, nemlig af den Kongelige

Musæumsdirecteur i Forbindelse med eet Medlem, som Hs Majestæt paa Kongehusets Vegne udnævner og eet Medlem af Ministeriet paa Statens eller Finantsernes Vegne, antager jeg at det vil findes at være i Overensstemmelse med de ovenfor i Forslag bragte Forhold, at Frederiksborg Musæets Direction kommer til at bestaae af de 2 førstnævnte Medlemmer af Rosenborg Samlingens Bestyrelse i Forbindelse med eet Medlem af Carlsberg Fondets Direction, som dertil udnævnes af det Kgl Videnskabernes Selskab paa samme Maade som Medlemmerne af Carlsberg Laboratoriets Bestyrelse vælges. 
Dersom den ovenfor i korte Træk angivne Plan maatte vinde den ærede Directions Bifald og gode Medvirkning til Gjennemførelsen ag blive approberet af Hs Majestæt, vil det jo blive nødvendigt, at give Carlsberg Fondets Statuter en Tilføining hvori optages de nærmere Bestemmelser om det foreslaaede, særlige Formaals Udstrækning og Begrænds-ning, om opsparede Midlers Anvendelse, om Directionens Deeltagelse i Musæets Bestyrelse, (eventuelt om Valg af Tilforordnede med Hensyn til Anskaffelse af Kunstværker) om senere Statutforndringer, osv, men saavidt jeg skjønner vil et Udkast til et saadant Statut-Tillæg, saavelsom Tillæget til Gavebrevet først kunne affattes efter et nærværende Forslag har fundet sin Afgjørelse.-
Ærbødigst
 
J. C. Jacobsen

Carlsberg d 1 Januar 1878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsbergfondets arkiv
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed