J. C. Jacobsens arkiv

1876 efter 10. oktober

Dokumentindhold

Kong Christian IX's besøg og tilladelsen til at bruge splitflag

Transskription

Kjære Ven !

Da Du ønsker at vide Noget om Kongens besøg, vil jeg meddele Dig, at Trap kom herud i Mandags for at sige mig at Kongen havde havt Forhindringer baade Søndag og Mandag, men at han vilde komme Tirsdag Kl. 2-3 "som Protector for Videnskabernes Selskab" og at der ingen "Modtagelse" skulde finde Sted, men at jeg kunde modtage ham i min daglige Dragt. Saaledes skete det ogsaa. Kongen kom civilklædt, ledsaget af en Adjudant, Kl 2 1/4. Han takkede mig pa en ligefrem, venlig Maade og yttrede iøvrigt, om ikke ordret, saa dog i Indhold, hvad jeg i hoslagte Skrivelse vil meddele Madvig. Efter at have talt med mig om mit Bryggeries Udstrækning, om Exporten til China, osv, om mine Kunstsager osv, om Frederiksborg, m.m., bad jeg om at maatte præsentere min Familie for ham, med hvem han derefter underholdt sig nogen Tid, hvorefter jeg viste ham Væxthuset, Terrassen, Løngangen og Pompeii.
Derefter vendte vi tilbage til Værelserne, hvor han efter en kort Samtale med mine Damer tog Afsked fra os. Da han ikke spurgte om Laboratoriet eller Bryggerianlæget, gav jeg ham heller ingen Anledning til at besøge dem.
Ved Bortgangen benyttede jeg Leiligheden - som jeg nær havde glemt - til "at udbede mig en Naade", nemlig at maatte heise Splitflag paa Carlsberg, hvilket han i meget smigrende Udtryk beviligede som en særlig Gunst og nogle Øieblikke efter, medens han endnu kunde see Bryggeriet, blev Flagene heiste. Hele Besøget varede c 3/4 Time.

Jeg vedlægger et Brev, som jeg synes der kunde være Anledning til at tilstille Madvig, for at han, naar han træffer sammen med Kongen, kan have Leilighed til at takke Selskabets Protector for den  Interesse for Videnskabernes Fremme, han har lagt for Dagen ved denne Leilighed.- Jeg sender det imidlertid først til Dig og henstiller til Dig om Du synes om det, i hvilket Fald jeg beder Dig klæbe Convoluten til og besørge det afleveret. I modsat Fald maa Du holde det tilbage. I hvert Fald synes jeg, at Madvig bør vide hvad Kongen har foretaget som Protector.
Jeg har sendt de trykte Statuter til Brock og anmodet ham om at conferere dem med de skrevne. 

Din hengivne 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 2-015-00015, F 6
Splitflag