J. C. Jacobsens arkiv

1886-04-22

Dokumentindhold

To brevkoncepter til henholdsvis Sophus Müller og Videnskabernes Selskab. Om J. C. Jacobsens hensigter med Frederiksborg Slot og forholdet til Worsaae.

Transskription

d 22 April 86
 
Hr Dr. Sophus Müller.
 
Idet jeg bringer Dem min Forbindtlige Taksigelse for den smukke og indholdsrige Mindetale over Worsaae, som de har været saa venlig at sende mig, kan jeg ikke undlade at gjøre opmærksom paa at Worsaae har været i Vildrede, naar han (p 31) "har tænkt sig at der i de talrige Rum paa Frederiksborg efterhaanden skulde dannes Samlinger til en Fortsættelse efter 1848 af de ældre nationalhistoriske Museer".
I de Indstillinger som ligger til Grund for mine Forslag, hvortil Tilbudet om Stiftelsen af Frborg Museet knytter sig - hvilke Forslag Worsaae baade som Medlem af  Frederiksborg's  Bygningscomite og som Medlem af Videnskabernes Selskab har anbefalet til Stadfæstelse - har jeg nemlig stillet som Opgave, at Frborg Museet skulde være "et Hjemsted for det danske Folks historiske Minder", i lighed med Museet "i Versailles" som Forbillede altsaa "fornemmelig bestaae af Malerier, som anskueliggjøre vigtigere Begivenheder

i Fædrelandets Historie, samt Portraiter af historiske Personer". Derimos skulde "der ikke stræbes hen til Dannelsen af en egentlig Studiesamling, men kun drages Omsorg for Tilveiebringelsen af gamle Mindesmærker, eller Kopier deraf, samt af saadanne Meubler, Vaaben osv fra Fortidens indtil Chr IVdes Tidsalder, som særlig egne sig til Opstilling i denne gamle Borg hvis  Præg som saadan ikke dermed bør forstyrres".
Og jeg gjorde dermed kun Regning paa saadanne Gjenstande som "maae høre hjemme i et Museum for Folkets Historie ned i de paa Studiet af Kulturhistoriens beregnede, herværende Samlinger".
Denne væsenlige Forskjel mellem Frborg Museets og de ældre nationalhistoriske Museers Opgave har jeg  troer jeg at burde gjøre opmærksom paa nu, for at man ikke T skal danne sig urigtige Forestillinger om det Omfang de Retninger og hvori Frederiksborg Museet kan og skal supplere og fortsætte de ældre Museer.
T med Fremtidsplanen Udarbeidelsen af Fremtidsplanen for det oldnordiske Museums Udvikling skal forvirres af

Til
Videnskabernes Selskab

Henvisning til Skrivelsen til Frederiksborg Komiteen, Trap, Worsaae, Bro..& Fl hvori det udtales som "selvfølgeligt at Restaurationen i det Indre udføres i Chr 4des Stil"
derpaa fortsættes
" Som det vil sees af min Skrivelse til Frederiksborg Komiteen, er det forudsat som Museets Formaal, at dette skal blive et Hjemsted for det danske Folks historiske Minder fra Christendommens Indførelse til den nyere Tid og efter min Formening skal der altsaa ikke stræbes hen til Dannelsen af en egentlig Studiesamling, men kun drages Omsorg for Tilveiebringelsen af gamle Kunstværker i Originaler eller Kopier, samt af saadanne Meubler, Huusgeraad, Vaaben, Rustninger, osv fra Fortiden, som særlig egne sig til Opstilling

i denne gamle Borg, hvis Præg som saadan ikke derved bør forstyrres.
I Øvrigt ville de Gjenstande, som maa anskaffes fornemmelig komme til at bestaae af Malerier, som anskueliggjøre vigtigere Begivenheder i Fædrelandets Historie, samt Portraiter af historiske Personer og for den ældste Tid maaske med Statuer, der fremstille det Characteristiske ved Personerne og deres Tidsalder Kostumer og Klædedragt osv.-"


Fakta

PDF
Brevudkast
Dansk
København
København
FA 2-009-00032, F 4
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, nationalfølelse