J. C. Jacobsens arkiv

1866-10-19

Dokumentindhold

Et stenograferet koncept til et brev stilet til Universitets Konsistorium om J. C. Jacobsens donation af busten af Japetus Steenstrup hugget af H. V. Bissen.

Transskription

Jacobsen, J. C. 
 
Til Unitets høie Consistorium
I den Overbevisning, at flere med mig vilde finde det ønskeligt at Billedet af en saa fortjent Unitets lærer og anset Videnskabsmand som Hr. Prof. J. Stp blev bevaret for efterslægten, har jeg formaaet Hr. Prof. Bissen til at udføre hans Buste i Marmor.Denne Buste beder jeg herved Kbhvns Unitet at modtage ikke alene som et Bevis paa min Høiagtelse for den nævnte Hædersmand, men tillige som et Vidnesbyrd om den Erkjendtlhed, hvormed den Danske Høiskoles Virksomhed paaskjønnes af dem, der kun leilhvis eller middelbart nyder godt af det Lys som derfra udgaae til det hele Samfund.
 
Ærbødigst
 
J. C. JacobsenBrygger
 
Carlsberg d. 19 Oct. 1866
 
 

Fakta

PDF
Brevudkast
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
Mæcenvirksomhed