J. C. Jacobsens arkiv

1886-07-06

Dokumentindhold

Om penge til en mindesten for Peder Skram og om klokkespillet på Frederiksborg Slot

Transskription

Carlsberg 6 Juli 1886.

Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
I Anledning af Deres venlige Meddelelse om Peder Skram's Mindesten vil jeg med Fornøielse, ifølge mit tidligere Tilsagn forøge mit Bidrag med 200 Kroner, som jeg skal give min Bogholder Ordre til at sende Dem en af de første Dage.
Uhrmager B. Larsen var hos mig forleden Dag og meddelte mig forskjellige Oplyninger om Klokkespillet, bl. A. med gode Anbefalinger for den bedste Klokkestøber i Belgien, fra hviken man ubetinget bør tage Klokkerne uagtet hans Priser ere de høieste.
Det smukkeste Klokkespil jeg hørte paa min sidste Reise var i Amsterdam i Taarnet paa Slottet, men jeg veed desværre ikke hvor dyb Tonen paa den største
 
Klokke var. Der var i Alt 36 Klokker.
Saa stort behøver vort Sangværk dog ikke at være, men det bør dog neppe have mindre end 2 Octaver, altsaa 24 Klokker. Naar jeg kan faa Tid til at komme 10 Juli [tilføjet i margin] til Frederiksborg, maaskee paa Løverdag, vil jeg med Hr Holck besee og maale Localet over og omkring den øverste store Klokke, for at see hvor store Klokker, altsaa hvor dybe Toner, vi kunne faae. Saavidt jeg erindrer angav Gade den dybeste Tone at skulle være a, men hvilket a ? deraf afhænger Rummets Størrelse og Prisen.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed