J. C. Jacobsens arkiv

1881-04-13

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen begrunder overfor Ottilia hvorfor Christian Larsen er blevet afskediget fra bryggeriet.

Transskription

Kjære Ottilia
I Anledning af din Forespørsel om Christian Larsen maa jeg meddele, at han blev casseret som 2den Kjældersmand, fordi han 2 Gange med et Par Maaneders Mellemrum, havde forseet sig grovt ved om Natten at lade Urten svale ned til 2 Grader istedetfor, som Reglen og Ordnen var til 4½ Grad og denne Skjødesløshedsfeil forværrede han endnu paa en meget graverende Maade ved at skrive en falsk Angivelse paa Karret, at Gjæren var tilsat ved 4½ Grad og ved i Smug at tilsætte en stor Mængde Gjær.-
Han blev derfor afsat som Kjældersmand, men da jeg ikke kunde afskedige

ham, uden at give ham Pension, ansatte jeg ham til andet Arbeide paa Gaardspladsen, men da han ikke vilde blive hos mig under disse Betingelser, forlangte han at reise strax uden Pension, og jeg blev ham saaledes quit.-
Han kan saaledes ikke bruges til nogen Tjeneste, som kræver Ærlighed og Paalidelighed og det vil ogsaa see noget sort ud, om Carl antog Folk, som jeg havde casseret.

Din hengivne
J. C. Jacobsen

Mandag Formiddag
P. S. da Christian Larsen første Gang forsømte at sætte Gjær paa i rette Tid og skrev falsk paa Karret blev han ifølge Reglementet mulcteret med 25  Kr.
Da han begik den samme Feil 2den Gang, erindrede jeg ikke strax hans forrige Feil, og dicterede ham derfor ligeledes en Mulct af 25 Kroner, men da han nægtede at betale denne, blev jeg af Kogsbølle og Kühle gjort opmærksom paa, at det var 2den Gang og vi vare da alle 3 enige om, at han maatte casseres.
 
 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Ny Carlsberg
CA 000002607/000000296. Indkomne breve, privat
Christian Larsen