J. C. Jacobsens arkiv

1884-05-19

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen ønsker en nøje plan for de historiske emner, der skal behandles i malerierne til Frederiksborg Slot. 
Koncept.

Transskription

Til
Bestyrelsen for Museet paa Frederiksborg Slot.
 
Efterat Restaurationen af samtlige Værelser i de 3 Etager af begge Slottes Fløie nu er tilendebragt, saa at der kan foretages en nøiagtig Opmaaling og Beregning af den Plads, der kan benyttes til større og mindre Malerier og Portraiter, er det i Øiene faldende, at denne Plads er saa Begrændset, navnlig med Hensyn til Anbringelsen af de større, historiske Billeder, at det vil være nødvendigt, at der strax fra Begyndelsen lægges en almindelig Plan for Anskaffelsen af disse Billeder, saa at man kan være vis paa, at der bliver Plads til Fremstillingen af alle de vigtigste Monumenter i Historien som ikke bør savnes, hvorved der tillige maa tages Hensyn til de Dimensioner som hver af Væggene i de enkelte Værelser have, for at man derefter kan beregne Størrelsen af de enkelte Billeder, som deri skulle opstilles i en saavidt muligt chronologisk ordnet Rækkefølge.Jeg vil derfor foreslaa at man først gjør en Fortegnelse over alle de historiske Momenter, som maa ønsket fremstillede og idet man sammenholder det Antal Pladser, som Væggene kunne afgive, med denne Fortegnelse, deraf gjør et Udvalg af de større Billeder (paa 4 à 7 Alens Brede) som fortrinsviis bør anskaffes og numererer disse med fornødent Hensyn til Rækkefølgen, saaledes at man kan opgive Kunstnerne hvilken Brede (og Høide) hvert Billede kan faae, samt de Omgivelser og den Belysning, hvori det vil komme til at staae.En lignende Beregning bør gjøres for de Fremstillinger, som kunne gives i mindre Billeder af c 3 Alens Brede og indordnes i Rækkefølgen paa de Pladser, der kunne benyttes ved Siderne af Dørene paa Endevæggene og paa Pillerne ved Vinduerne.
____________________
Det vil uden Tvivl findes naturligt at jeg har følt mig særligt opfordret til at gjøre mig en Forestilling om hvorledes min Idee om Frederiksborg Museet som et Hjemsted for vækkende og omfattende Fremstillinger af det danske Folks historiske Minder kunde realiseres og jeg har derfor forsøgt paa at affatte en Fortegnelse over de historiske Momenter, som formentlig maatte ønskes fremstillede, hvilken Fortegnelse jeg hoslagt tillader mig at fremsende som et foreløbigt Udkast, der maaskee kan benyttes som Udgangspunct for videre Overveielse og Forhandling i Bestyrelsen medens jeg i Sommer er fraværende paa en længere Reise Jeg anseer det nemlig for høist ønskeligt, at Affattelsen af en Plan, som den omhandlede ikke bliver Udsat, da der snarest muligt bør gjøres Begyndelse med Bestillinger af de historiske Malerier som i saa høi Grad savnes og hvortil der allerede fra næste Regnskabs Aar vil være henved 30.000 Kroner aarligt til Disposition, men for at gjøre Bestillinger, maa man jo først vide hvilke Sujetter der skal fremstilles og hvor store Dimensioner hvert Billede kan faae paa sin Plads i Rækkefølgen.

Foranstaaende Bemærkninger angaae kun Localerne paa 1ste og 2den Sal i hvilke jeg, som det vil bemærkes af Fortegnelsen, særligt har lagt an paa at jøre Skildringen af Christian 4des Liv og Virksomhed saa fyldigsom muligt, fordi han er den Konge hvis Minde er mest levende i Folkets Erindring, ligesom Mindet om ham jo ogsaa er særligt knyttet til Frederiksborg Slot, som i saa høi Grad bidrager til at sætte Beskueren af Museet i den rette Stemning til at hengive sig til Samlivet med Folkets historiske Minder.Ved en foreløbig Kalcule over Benyttelsen af Pladsen i de 2 Etager i Kongefløien er jeg kommen til det Resultat, at man ved Fremstillingerne i 1ste Etage omtrent vil naae til Frederik d 2dens Tidsalder eller maaske omfatte denne og at 2den Etage vil optages af Christian 4des og Frederik 2dens Tid. Hermed skal jeg bemærke at Etatsraad Heinr. Hansen har fremsat den efter min Formening særdeles heldige Idee, at samle Fremstillingen af Christian d 4de dér, hvor det ogsaa fra Begyndelsen af var paatænkt, nemlig umiddelbart i Forbindelse med Riddersalen og at forlægge Frederik 3ides Historie til den anden Ende af Kongefløien, nærmest Prindsessefløien, hvormed der vil blive en uafbrudt chronologisk Orden i Rækkefølgen og fornøden Plads til flere Billeder og Portraiter henhørende til Frederik 3dies Tid, ligesom Overgangen til Chr 5tes Tid ogsaa dermed kan skee uden Spring. Dersom denne Forandring i den nuværende Opstilling kan skee uden stor Vanskelighed hvilket Etatsraad Hansen mener, maa jeg paa det varmeste abefale denne store Forbedring i Ordningen.I Prindsessefløiens 2den Etage vil der formentlig blive Plads til Kongerækken fra Christian 5 til Frederik 6te, da det kun er Chr. 5te og Fred. 4des og tildeels Chr 7des Regjeringstid som indeholde Sujetter for større, historiske Billeder.I den sydlige Halvdeel af 1ste Etage af Prindsessefløien vil der være plads til den følgende Tid indtil 1863, saa at den nordlige Halvdeel kan forbeholdes Christia 9des og hans nærmeste Efterfølgeres Tidsalder.I Stue Etagen har jeg tænkt at Mindet om Konger og berømte Mænd kunde levendegjøres ved en Suite af Statuer (naturligviis foreløbig i Gibs) ligesom i det historiske Museum i Versailles og andre Steder. Af slige Statuer har jeg optegnet en Deel, af hvilke flere maaskee ikke kunne tilstrækkeligt individualiseres, men hvad Kunsten i den Henseende formaaer, viser P. Vishers og Thorvaldsens Apostelrækken. Den heldige Begyndelse som er gjort med Valdemar Atterdags Statue og med Saxo's lader i hvert Fald haabe at man ogsaa vil kunne faae tilfredsstillende Statuer af Valdemar 1ste og Valdemar Seir, Margrethe, Absalon o. Fl.- En Gorm kan ikke undværes ved siden af Thyra og Jellinge Stenene (hvis Indskrift burde forklares paa en Tavle i Indgangshallen)
Iøvrigt har jeg tænkt at Begivenhederne i den ældste Tid fra Christendommens Indførelse til Valdemarernes Tid

hovedsagelig kunde fortælles i Stue Etagen og at dette, maaskee med Undtagelse af enkelte Monumenter x) som kunde gives i Basrelief, kun kan skee ved den episke Fremstilling i Tapeter, liig Frølichs, men helst noget mere naive i Behandlingen.I de Rum hvori Bayeux Tapetet opstilles var det ønskeligt at anbringe Kopier af den Tids Vaaben og Rustninger forsaavidt der kan findes Forbilleder derfor i Udlandet, vel snarest i England og Frankrig. Ogsaa i de derefter følgende Værelser var det heldigt om man kunde fremstille Gjengivelse af de skildrede Tidsaldres Vaaben.
I det fremspringende Værelse x) No 17 (med Loft i Kirkestil) vil jeg foreslaae at opstille dronning Margrethes Statue paa Bagvæggen og midt paa Gulvet paa en Forhøining en Afstøbning af hendes Billede paa Sarcophagen i Roskilde Domkirke. Opad Sidevæggene kunde opstilles Afstøbninger og galvanoplastiske Kopier af Gravstene og Gravpladser fra de gamle Kongegrave.
"Rosen" eller "Ridderstuen" er det jo paatænkt at udstyre med historiske Rustninger og Vaaben. Jeg vil henstille om man ikke, dersom man ikke kan faae et tilstrækkeligt Antal af danske Rustninger i Originaler og Kopier, i denne Sal, der ligesom Riddersalen er en af Christian 4des efterladte Pragtsale x) og ikke kan indlemmes i Museet chronologiske Ordning, passende kunde opstilles Rustninger af udenlandske Konger, der vare samtidige med eller ældre end Christian 4de, f.Ex Gustav Adolph og de berømte, skjønne Rustninger af franske og engelske Konger, der kunne faaes i fortræffelige Kopier.
Taarnkammeret kunne prydes med forskjellige, gamle Vaaben i Originaler eller Kopier.Den Orden, hvori Vandringen gjennem Museets 3 Etager tænkes ført, er angivet ved de paa Grundplanen indtegnede Nummere.
_________________
Da det er uvist om jeg faaer Leilighed til før min Afreise d 3de Juni at deltage I Overveielser om den foreløbige Ordning til Museets forestaaende Aabning, vil jeg her tilføie mine Tanker derom.I Stue Etagen maa man nøies med hvad der er opstillet, hvortil kommer opstillingen af Bayeux Tapetet og af de Dele af Frolichs Tapeter, som han haver færdige. Iøvrigt burde man snarest muligt anskaffe hvad der kan tilveiebringes i kort Tid, f. Ex Afstøbningen af Margrethes Gravsteen og Afstøbninger fra Kongegravene forsaavidt Bestyrelsen billiger denne Idee.
Paa 1ste Sal maa No 21 nøies med de gl Decorationsbilleder som ere opsatte; No 24 og 25 kunne aflukkes og blive ubenyttede; No. 26 er saa rigt reatsureret, at dér ikke behøves mere; i No 23 kan anbringes de gl Decorationsbilleder, som findes forskjellige Steder og de ubekjendte Portraiter i Riddersalen; i No 27 forbliver dronning Margrethe og Albrecht og der opstilles Marsk Stig og de Sammensvorne; i No 28 og 29 opstilles hvad der haves fra Chr 1ste til Frederik 2den af Malerier og Portraiter, hvorimod de Billeder i No 28 som vedkomme Chr IVdes Tid flyttes op paa 2den Sal.

Paa 2den Sal benyttes No 32 kun som Korridor i Nr 33 opstilles Meubler og Kobberstik af Chr. IVde og hans Samtidige i No 34 forbliver Kaas på Sottesengen og Josia Rantzau i No 35 (dersom Etatsraad Hansens Idee bifaldes) opstilles Chr d. 4 d 4des Søsters Formæling og Portraiterne fra Riddersalen af Chr 4de og hans Samtidige, maaskee kunde Zahrtmanna Kopier af Eleonore Ulfeld erhverves. En Afstøbning i Gibs af Chr 4des Bronzebuste paa Rosenborg opstilles. I Riddersalen forbliver Chr. 4de til Hest og den udvalgte Kronprinds og Gemalinde og istedetfor de nuværende Billeder paa Pillerne opstilles 12 af de store Fyrstebilleder fra forrige Aarhundrede, som tidligere fandtes dér og som nu findes i No. 40.I No 38 opstilles Portraiter i Maleri og Kobberstik af Chr. IVdes Samtidige i No 39 opstilles Ole Vind som præker for Chr. 4de og Portraiter fra hans og Frederik 3dies Tid; i No 40 og 41 de store historiske Malerier fra Frederik 3dies Tid; i No 40 og 41 de store historiske Malerier fra Frederik 3dies Tid og Portraiter af hans Samtidige. Resten af de store Fyrstebilleder som ikke benyttes i Riddersale flyttes til deres chronologiske Pladser i Prindsessefløien. I de nærmeste Værelser i Prindsesessefløien, No 44, 45, 46 opstilles hvad der haves fra Chr 5tes og Frederik d. 4des Tid.Portraiterne fra den øvrige Tid indtil Fr 6te fordeles i de øvrige Værelser paa 2den Sal.I 1ste Etage fordeles Portraiterne fra den senere Tid i No 54 til 57. Det store Billede af den grundlovgivende Rigsforsamling maa vistnok opstilles i No 56, hvor det passer bedst og vistnok kan forblive i Fremtiden, maaskee paa Bagvæggen hvis Vinduer kunne blændes.
 
ærbødigst
J. C. Jacobsen 

d 19de Mai 1884. 
 
 

Fakta

PDF
Brevudkast
Dansk
København
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, fmj 1-1884-85
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed