J. C. Jacobsens arkiv

1873-12-11

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen giver sine meninger om placeringen af monumentet for H. C. Ørsted til kende. 

Transskription

Kjære Ven!
 
Efter Modtagelsen af Din Billet forleden Dag gik jeg til Ussing og talte med ham som syntes godt om den af mig antydede Plads for Ørsteds Monumentet tæt ved Nørregade, hvilken han ikke havde tænkt paa og han vilde nu bringe dette Project under Overveielse. Samme Dag traf jeg Prof. Clausen hos Maler Bloch, og berørte flygtigt Sagen, men Clausen syntes endnu meget stemt for Pladsen ved Holmens Kanal. I den Anledning vil jeg - da jeg vanskeligt kan faa Tid til at komme til Dig - gjøre Opmærksom paa, at Monumentet paa dette Sted, foruden den for en Ørsted altfor urolige Plads mellem Lastvognenes og Sporvognenes uophørlige Færden,

og foruden at det efter Kunstnerens Mening er for lille og blive uanseelig paa denne frie Plads vil komme til at staae uheldigt. Det kan nemlig ikke staae med Front mod Kongens Nytorv, thi saa vender det lige mod Nord; det kan heller ikke staae med Front mod Holmens Bro og Slottet, thi saa maatte det stilles helt udenfor Trekanten paa Fortoget; det kan heller ikke staae med Front mod Spidsen af Trianglen, i Retning mod Banken, thi saa staaer det skjævt mod Hovedavenuen fra Holmens Bro.
Det kan heller ikke staa med Front mod Industriforeningen (som snart flytter bort) thi saa vender det mod Nordvest og har Solen i Ryggen. Det maatte altsaa

stilles med Front mod Hôtel "Kongen af Danmark" med Hovedfærdslen af Publikum (der gaaer langs Industriforening) bag ved sig. Dette forekommer mig dog altfor uheldigt. Dersom det høie Consistorium vil tage Pladsen og Localiteterne, bl.A. den spidsvinklede Triangel i Øiesyn kan jeg ikke troe Andet end at man ubetinget vil forkaste denne Plads for et Ørsteds Monument og det af mange Grunde.

Din hengivne
J. C. Jacobsen

d 11 Decbr 73

Herr Etatsraad J. Steenstrup
Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
H. C. Ørsted-monumentet, mæcenvirksomhed