J. C. Jacobsens arkiv

1868-05-10

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. skriver om øllets temperatur i gæringskarene og brugen af termometre. Om gæringskar af glas. J. C. Jacobsen minder Carl om, at han skal huske at se arbejder af Rembrandt og Van der Helst i Belgien og Holland. 

Transskription

Søndag Aften d 10 Mai
 
Kjære Carl!
Ved Hjemkomsten i Aftenstunden fra vor første Skovtour- i deiligt Foraarsveir, men Bøgen dog kun halvt udsprungen- modtoge vi dit Brev, som fornøiede mig meget. Det er mig særdeles kjært, at Du har havt saa stor Tilfredsstillelse af din Sammenkomst med Kaulbach og at jeg tillige kan bringe Melchior saa behageligt et Budskab og saa fuldstændig Oplysning. Jeg erindrer ikke, om jeg har seet Frøken Wegmann, men jeg skal ved Leilighed give Dig Underretning om hendes Dannelse og Kundskaber.-Jeg er meget glad over dine Meddelelser om Fadenes Fyldning, som vel kun i smaae Nuancer - en længere Tids fuldstændige hvile - afviger fra min Methode. Men det er netop de smaae Nuancer, som det i Praxis oftest især kommer an paa.

Den henholdsviis høie Temperatur af Øllet i de sidste Kjeldere (til Efteraarets Forbrug) overraskede mig, hvilket maaske, som Du bemærker kan hidrøre fra at dit Thermometer ikke kunde naae dybt nok ned til det ældre Øl. Jeg hænger derfor et lille Blylod paa det Thermometer, hvormed jeg undersøger Øllet i Fadene. Men endnu undrede det mig at Luftens Temperatur i Kjelderen var 3 (gradtegn, red.).- Hos mig er den - takket være min store Iisbeholdere ovenpaa Hvælvingerne - knap 1 (gradtegn, red.).Du veed at i mine nyeste Kjeldre og ligesaa i de 2, som nu ere under Bygning strække Iisbeholderne sig over rigeligt 2/3 af Hvælvingens Længde.- Jeg vilde ikke være rolig ved saa hoï en Temperatur i mine sidste Kjeldere som Sedlmayr's, men hans Malt er vist ogsaa mindre maltet og mere brunt end mit og Eftergjæringen derfor svagere. Om dette Punct, Maltets Beskaffenhed og Øllets Farve troer jeg ikke at Du har talt, hvad Sedlmayr's Bryggeri angaaer.

Den gjentagne Efterfyldning i de sidste Kjeldere iagttages ogsaa hos mig, da jeg lægger Vægt paa, at den for Luften blottede Overflade i Fadene er saa lille som muligt, navnlig for det Øl, der skal holde længe ud, og hvori Kulsyre-udviklingen derfor til Slutning bliver næsten forsvindende, hvorved den atmosphæriske lufts Indtrængen i Fadene bliver umulig. Man har jo ogsaa Exempler paa, at Øllet om Efteraaret er bleven syrligt baade i München og i Wien og hos mig, skjøndt dette heldigviis i endeel Aar har været Tilfældet hos mig-Efter dine Meddelelser har jeg faaet megen Betænkelighed ved Gjærings Kar af store Glasplader, men speculerer dog paa et Forsøg med mindre Plader som Velten's. Jeg tænker ogsaa paa at forøge Antallet af mine Gjærings Kar for at kunne gjære Sommerøllet ved en lavere Temperatur og altsaa langsomt, som i Schwechat - hvad var den

ordinaire Temperatur ved Paasætning af Gjær hos Sedlmayr-. Da mine Gjæringskjeldere ikke kunne rumme flere Gjæringskar og ikke kunne udvides, tænker jeg paa i Sommer at Bygge en underjordisk Gang fra Gjæringskjelderen til den kun lidt dybere "Vinterkjelder" i den søndre Lagerbygning og i denne at opstille endeel Gjæringskar i den ene Afdeling.- 
Jeg tænker ogsaa paa at bygge en lille Kjelder langs med den nordre Side af Gjæringskjælderen til Experimenter med overgjæret Øl i Retning af Ale og Porter for at samle Erfaringer, der kunne være Dig til Nytte i din senere Virksomhed.-Apropos om Gjæringskar. Du omtaler disse hos Sedlmayr som forfærdigede af Eeg. Er dette Tilfældet med alle og ogsaa i Wien? Mig forekommmer det, at de vare af Lærketræ. Hos mig ere de af det bedste Fyrretræ fra Danzig, d.v.s. fra Polen.

II
Det var mig særdeles kjært, at Du fik Anledning til at tale med Kaulbach og at jeg saa hurtigt kunde skaffe Melchior Svar paa hans Spørgsmaal.- Han vilde gjerne vide om han turde adressere den unge, vordende Kunstnerinde (hvis Adresse jeg vedlægger) til Frøken Ungerer og om denne vilde tage sig af hende ved at skaffe hende i Pension - aldeles tarveligt- i et passende Huus, samt om hun, som Du antog, kunde faae privat Underviisning forinden Instituttet traadte i Virksomhed, samt hvad Underviisningen (og Pensionen) vilde koste. 
Dersom Du kunde skaffe Oplysning om disse Puncter før Du reiser, vilde det være mig særdeles kjært.- Jeg sender hermed Gloxins Portrait, samt et Brev fra Michael Lunn. Han synes at være meget urolig for Udfaldet af Examen, hvis skriftlige Deel han ikke troer staaer godt.- Jeg vilde meget

beklage, dersom dette hans andet Forsøg ikke skulde faae et heldigt Udfald, da han sikkert ikke mangler Begavelse, men det kan desværre nok være, at der er Adskilligt der har splittet hans Tanker og forhindret ham i at concentrere hele sin Kraft paa dét, hvoraf hans Fremtid dog i høi Grad er afhængig. Jeg haaber snart at see hans Søster og Bache hos os og venter da at faae nærmere Underretning.- Samtlige vore Venner befinde sig som sædvanligt vel, med undtagelse af Falkenberg, der er meget svag!Skulde Du ikke kunne faae Tid til at skaffe de ønskede Oplysninger fra Frøken Ungerer, beder jeg dig levere hende Melchiors Kort med Frøken Bertha Wegman's Adresse som en foreløbig Introduction, samt i hvert Fald at meddele mig Frøken Ungerers Adresse nøiagtigt

Jeg har naturligviis Intet imod at Du lægger Reisen over Belgien og Holland. Sidstnævnte Land er hurtig seet og af Byerne har kun Rotterdam noget Interessant i sit Præg, men Du bør ikke forsømme at see Rembrandt og Van der Helst i Gallerierne i Amsterdam og Haag. I Belgien er baade Landet mere malerisk og Byerne interessantere Antwerpen, Lyttick, 
Gent, Brygge og Brüssel (?)-------
____________
 
Jeg hører at Michael Lunn's Brev allerede er afsendt-------------
Lad os vide hvor vi kunne skrive til dig paa din Rundreise.-Lev vel! 
Hilsen fra din Moder
DinJacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi