J. C. Jacobsens arkiv

1879-03-22

Dokumentindhold

Om Emil Christian Hansens disputats. J. C. Jacobsen fortæller, at Emil Chr. Hansen var blevet meget fornøjet over at høre, at hans disputats var antaget og at de to opponenter ex officio skulle være Warming og Didriksen.

Transskription

Kjære Ven !
 
Hr Hansen blev meget fornøiet da jeg fortalte ham, at hans Afhandling var antaget og udtalte ogsaa sin Tilfredshed, da jeg meddelte ham at Opponenterne ex officio skulde være Didrichsen og Warming. Da jeg derfor ligefrem spurgte ham om der laae Noget til Grund for den Formodning som sporedes hos Enkelte at han og Warming stode i et mindre godt Forhold til hinanden, svarede han vel : Nei! men lidt kjøligt, idet han bemærkede, at de i de senere Aar ikke havde staaet i nærmere Omgang med hinanden. Det var tydeligt, at han hellere vilde have havt en Anden, men at han paa

ingen Maade lagde videre Vægt derpaa.- Han har ganske vist, som Folk af hans Oprindelse, en vis Mistænksomhed og en Forestilling om at blive overseet og maaske - det er kun min Gjætning - har han en saadan Forestilling med Hensyn til Warming.- Da jeg fortalte at Didrichsen var den eneste, der havde stemt mod Warming, hvortil det ikke var muligt at see Grunden, yttrede han, at D. vistnok følte sig stødt over, at denne Ære blev vist W. da D., medens han beklædte den Post, som W nu har, ikke var bleven benyttet paa samme Maade. Denne Forklaring synes ganske rimelig.-
Hansen længes nu efter at faae at vide hvilke Theser, han skal 

examineres i, hvortil jeg svarede, at dette nu var sat under Forhandling og vistnok snart vilde blive afgjort. Han yttrede at det kun var nogle smaae Redactionsændringer, han vilde foretage, navnlig nogle, som jeg havde tilraadet, dog ikke alle.
Da Didrichsen var herude forleden, var det for at see Røreapparatet, som han havde benyttet til at prøve Virkningen af stærk Bevægelse i den gjærende Vædske med Hensyn til Horwarth's Lære.
Ligeledes havde D. ønsket at see de Localiteter i Haven, hvor han havde udstillet Kolber til Selvgjæring.
 
 
Din hengivne
J. C. Jacobsen
 
22/3-79

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-015-00029, F 6
Diderik Ferdinand Didrichsen, Doktordisputats, Emil Christian Hansen, Eugen Warming