J. C. Jacobsens arkiv

1878-06-02

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen afslår at støtte restaureringen af Aalborg Kloster

Transskription

Herr H. P. Barfod
Hospitalsforstander
Aalborg

 Jeg maa bede Dem undskylde at jeg saalænge har ladet Dem vente paa Svar paa Deres Henvendelse til mig angaaende Deres gamle Kloster.
Grunden er simpelthen den, at jeg nødig vilde sende Dem et Afslag og derfor betænkte mig og da jeg endelig indsaae, at jeg ikke kunde paatage mig flere Forpligtelser end jeg allerede havde, kunde jeg blandt den store Mængde af lignende Sager ikke finde Deres Brev med den vedlagte Tegning.
Da denne nu er funden iler jeg med at tilbagesende den, idet jeg oprigtigt 

Beklager, at maatte ledsage den med den Erklæring, at jeg hverken nu eller i en nær Fremtid er istand til at gjøre noget til Bedste for Deres Plan, hvor meget denne end har vundet min Sympathie

Med særdeles Agtelse
Deres
J. C. Jacobsen

Carlsberg 2 Juni
1878

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Aalborg
Aalborg Stiftshospital / Aalborg Klosters arkiv. Aalborg Stadsarkiv. Arkivnr. A2204, lb. nr. 207, 1877-1879 - Korrespondance
Aalborg Kloster, Mæcenvirksomhed