J. C. Jacobsens arkiv

1876-10-08

Dokumentindhold

Om ordlyden i statutterne til Carlsberg Laboratorium og kong Christian IX's besøg

Transskription

Kjære Ven!

Jeg maa endnu engang uleilige Dig angaaende. I det skrevne Exemplar, som bliver indsendt til Confirmation imorgen er nemlig Specifikation af Laboratoriets Arbeide anført ganske som i det trykte Udkast fra a til h inclusive, men istedetfor Post i er som en Passus for sig, uden Ltr, anført Bestemmelse om Offentliggjørelsen med den af mig foreslaaede forandrede Begündelse: " De vundne Resultater offenliggjøres" osv., hvilken Form bør følges i de trykte Exemplarer, af hvilke eet skal afgives til Justitsministeriets Archiv.-
Jeg fik igaaer underhaanden, aldeles privat, et Nys om at Kongen havde

isinde som Protector for V. S. at besøge mig, uden forud at melde sin Ankomst, og at dette Besøg rimeligviis vilde finde Sted idag eller imorgen.- Jeg er derfor nødsaget til at blive hjemme og at være ordentlig paaklædt i daglig Dragt, men dog ude af Stand til kunne tage Deel i Arbeidet. Detr er meget kjedeligt, men naar dette Besøg, som jeg formoder er en Slags Erstatning for at Kongen ikke kan gjøre mig til Noget", maa jeg dog være tilfreds med at slippe derfra for dette Kjøb.- Nu har jeg gaaet i Spænding siden i Formiddags, men Klokken er nu henimod 4 og jeg tænker altsaa ikke at der vil skee noget idag. 

Din hengivne 
J. C. Jacobsen

d 8 Oct 1876

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-015-00014, F 6
Carlsberg Laboratorium, mæcenvirksomhed