J. C. Jacobsens arkiv

1860-01-19

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen mener absolut, at Chr. IVs bedestol på Frederiksborg Slot bør restaureres, og han giver 500 rigsdaler til formålet.

Transskription

besvaret 24. Januar 1860
Kjøbenhavn d 19 Januar 1860
N. 20

Uagtet den ærede Komitee i sin Indbydelse af Gaars Dato udtrykkelig undtager den saakaldte Bedestol fra de Dele af Kirkefløjen, som først og fremmest bør istandsættes, kan jeg dog ikke betvivle at den deler det almindelige Ønske om at dette Locale, der udgjorde en af [de] interessanteste og mest characteristiske, ligesom det var en af de bedst bevarede Dele af Christian de 4des Værk, maa blive restaureret i dets oprindelige Skikkelse, om ikke før saa dog naar der engang kan skrides til den indre Istandsættelse af Slottets øvrige Dele. Naar man seer hen til dette Rums temmelig indskrænkede Dimensioner, synes dets Restauration heller ikke at kunne være forbundne med uoverkommelige Bekostninger og ligesaalidt kan jeg, efter at have seet Herr Heinr. Hansens Afbildninger deraf, skjønne at det i artistisk eller technisk Henseende kan frembyde uoverkommelige Vanskeligheder at gjengive dets Loft og Vægge deres oprindelige Skikkelse, naturligviis med Undtagelse af de gl. Malerier.
Men kan og bør man, som jeg troer, bevare Haabet om at faa det almen beklagede Tab af Bedestolen erstattet i dens væsentligste Dele, forekommer det mig at være af Vigtighed, at de Afbildninger deraf, som heldigvis existerer, fuldstændiggjøres medens alle Enkeltheder endnu ere i frisk Minde hos dem som have kjendt og studeret dem nøie, saa at de fornødne

Tegninger kunne være tilstede naar der om kortere eller længere Tid kan skrides til Restaurationen.
Til dette Formaals Fremme har jeg besluttet at anvende en Sum af 500 Rdl, men da der muligviis kan være flere Kunstnere, som have Tegninger af dette Locale, antager jeg at Udsættelsen af en Priisopgave vil være det mest hensigtssvarende Middel til at tilveiebringe et fuldstændigt Billede deraf.
Det er imidlertid klart, at en Opfordring til at fremkomme med Restaurationsplaner vil have langt større Vægt, naar den udgaar fra den ærede Komitee end fra en Privatmand, ligesom der ogsaa i første Fald vil være en ganske anden Garanti for en kyndig og retfærdig Bedømmelse af de indkommende Arbeider.
Det er derfor mit ærbødige Andragende til den ærede Komitee, at den vil lade en Opfordring som den foranomtalte udgaae til Kunstnerne og i sin Tid bedømme de indsendte Planer, hvortil jeg ikke tvivler paa at Komiteen vil kunne med Lethed skaffe sig sagkyndig Assistance blandt Kunstacademiets Professorer og Medlemmer.
Saasnart jeg modtager Underretning om at Komiteen maatte være villig til at disponere over den nævnte Sum paa den angivne Maade, skal den blive udbetalt tl Kunstneren, ligesom jeg skal bestræbe mig for samtidig at give Opgaven en bestemtere Redaction.

Ærbødigst
J. C. Jacobsen
Brygger

Til
Komiteen til Modtagelse af frivillige Bidrag 
til Frederiksborg Slots Gjenopførelse.


Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet. Komitéen til Frederiksborg Slots Genopførelse. Bilag til forhandlingsprotokol.
Frederiksborg Slot