J. C. Jacobsens arkiv

1869-01-26

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om malt, og om den kommende middag på Carlsberg, hvor der som sædvanlig vil være musik fra balkonen, for det meste af Mozart.

Transskription

d 26 Januar 1869
 
Kjære Carl !.
Jeg har med stor Interesse læst det første Afsnit af din Rapport om Maltgjøreriet i Skotland. Det er desværre ikke nogen ugrundet Klage, at der er saa mange knækkede Korn i x) det  danske Byg, især i dette Aar. Jeg maa derfor cassere mange Partier af det iøvrigt smukkeste Byg. Det er Maskintærskningens Skyld. Derimod har jeg ikke bemærket, at de halvgjennemsigtige Kjerner spire anderledes eller give mindre sprød Malt end de, der ere mere hvide og melede i Brudet, naar man kun lader Bladspirene gaae langt nok tilbage, omtrent 3/4 af Kjernen. De omtalte Korn ere ganske vist ikke mere æggehvideholdige end de andre, der ere voxede paa samme Ager, men deres særegne Beskaffenhed hidrører sikkert kun fra en mindre Grad af Modenhed.- Man høster hos os sædvanligt Bygget temmelig tidligt, hvorved det bliver lysere i Farven og mere tyndskallet. I sidste Aar standsede Vegetationen meget brat paa Grund af Heden og Tørken, det blev, som man siger, skollet af Solen og derfor er

[i venstre margin] Jeg siger som de Fleste med Molbech
det Byg, ikke den Byg

der i Aar saamange "Skolmodne" Kjerner deri. Hos mig spirer det dog fortræffeligt og er færdigt i 8-9 Dage. Det faaer i Reglen 80 timers Udblødning, men bliver saa strax  spredt paa Loftet og ligger ikke i cauch; det bliver heller ikke stænket. Temperaturen holdes i den hidsige Periode, 5te-6te Dag paa 14 R og stiger senere til 15-16 (gradtegn).- For saavidt muligt at undgaae Muggenhed i de brudte Korn, giver jeg det rigelig Ventilation og holder Grødemaltet i noget tykkere lag, for at vedligeholde den fornødne Varme. Støbvandet bliver hos mig kun fornyet 1 Gang daglig i de sidste Dage, men det friske Vand bliver indladet i det ene Hjørne og Udløbet er i det modsatte og Udløbshanen lukkes ikke før det friske Vand begynder at strømme ud. Naar dette ikke forslaaer til at holde den ilde Lugt borte af Støbet, giver jeg det sidste Gang frisk Vand kort før det skal løbe tørt. Mit Vand er fri for organiske Bestanddele. men temmelig kalkholdigt og gibs holdigt, hvilket ikke Skader.-

Ere alle de forskjellige Bygsorter, der bruges hos Younger af 2 r. Byg eller ere de tildeels 4 r. eller 6radede ?
Da Du har omtalt de Meddelelser, Du jevnligt har gjort Bourgeois, har jeg længe ventet at see, at han havde benyttet dem til en eller anden Artikel. Nu seer jeg af dit Brev at det er skeet og det skal fornøie mig at læse din Afhandling, naar det Nummer, hvori den findes med det Første kommer hertil. Dersom jeg skrev Fransk med tilstrækkelig Lethed og hvis jeg havde havt Tid, havde jeg flere Gange havt Lyst til at sende ham en Artikel om mine Erfaringer. Nous verrons peut-être plus tard.-
Prisen paa mit Øl blev forhøiet til 10rdl i Efteraaret, da Bygpriserne, langtfra at blive billigere end ifjor, tvertimod bleve høiere. Dersom jeg ifjor havde vidst, at det dog vilde blive nødvendigt, at forhøie Prisen i Aar, havde der været al Anledning til allerede at gjøre det dengang, men man maa jo handle efter Sandsynlighedsberegninger.

Nu er Actieselskabet for Aldersro Bryggeri opløst og Grosserer Owen har overtaget det Hele for 45%.- For tiden troer jeg ikke, at han brygger andet end ordinairt hvidt Øl, men saasnart det vil være Mere end det Allertarveligste at fortjene ved baiersk Øl, vil han sandsynligviis atter forsøge paa at kile sig ind ved at give Rabat underhaanden.
Jeg og Heymann maae derfor holde vor Priis saa lavt, at Owen ikke kan undersælge os, hvilket nu er ham umuligt, uagtet Prisen er 10 rdl pr Tønde.- Endelig have vi i de sidste Par Uger faaet saamegen Frost, at jeg har kunnet optage Iis - dog kun 2 à 4" (tommer) tyk.- Veiret har hidtil været saa mildt, at jeg har maattet svale med Iis endnu efter Nytaar og alle mine Iis Beholdere vare næsten tomme. Det var derfor paa høie Tid, at der kom nye Iis og jeg har allerede faaet saa meget, at jeg kan hjælpe mig for i Aar, men jeg haaber, at faae alle Beholdere heelt fulde, saa at jeg har Forraad for 2 Aar.- Da det endnu kun er en forholdsviis ringe Deel, der

er fyldt i de sidste Sommerkjeldere, medens Veiret var saa mildt - 3 à 4 R - haaber jeg, at det ikke har nogen Nød med Øllets Bevaring, især da jeg herefter kan holde Kjelderen paa 0 (gradtegn) og har saamange Afdelinger, at jeg kan fylde meget langsomt i hver enkelt.-___________________________
 
Paa Fredag skal jeg have mit sædvanlige Rigsdagsselskab, hvor jeg bl.A. seer Prof Clausen og Høyen, David, Jonquières, Tuxen, Capt. Hammer osv. Marstrand og H. C. Andersen gik jeg derimod glip af.- Ved den Leilighed skal den Portvin og Sherry, Du har sendt mig, gjøre Honneurs . Der bliver som sædvanligt Musik fra Galleriet, hvoraf jeg har forlangt en god Deel af Mozart, hvis Tryllefløite jeg glæder mig til at høre imorgen.-
Politiken har nu saa lidet Interessant og Glædeligt at jeg foretrækker, at give mine Fester et overveiende æsthetisk Præg, hvilket ogsaa synes at falde i mine Gjæsters Smag. Det fornøier mig at Du skal paa Skotsk Bal paa Fredag. 
Jeg haaber, at det ikke er lutter Brolæggerjomfruer, Du faae at dandse med!

De nydelige skotske Misses skulde vide hvorledes Du omtaler deres Fødder!
Lev vel !
Din 
J. C. Jacobsen

P. S. Jeg modtager her i Brolæggerstræde, i det Øieblik jeg vil bringe dette Brev paa Posthuset, dit Brev fra i Tirsdags hvorpaa jeg skal svare en af det første Dage.-  Nu har jeg kun Tid til at tilføie denne Efterskrift og at lægge en ny Convolut om Brevet.
Din J.
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, malt, selskabsliv