J. C. Jacobsens arkiv

1885-08-22

Dokumentindhold

Om statuerne til Neptunspringvandet

Transskription

Gjenpart 2.)

Carlsberg d 22de August 1885

Dherr Faustman & Østberg.
Stockholm

I Gjensvar paa Deres meget ærede Skrivelse af 19de d. M. har jeg den Fornøielse at meddele Dem, at jeg i Henhold til det mig af mine Kolleger i Bestyrelsen for Frederiksborg Museet overdragne Hverv hermed paa Museets Vegne antage Deres Tilbud om at levere de omhandlede 16 Bronzestatuer, som efter vor Aftale blive støbte af samme Metal som Orignalerne og ciselerede under Professor Børjesons Ledelse, ligesom han ogsaa modellerer den manglende Figur og foretager de fornødne Reparationer paa de andre Statuer.-
Ligeledes antager jeg den af Dem betingede Pris for det samlede Arbeide, til Beløb 39.800 Kroner, hvorom jeg forventer den lovede Kontract fremsendt til min Underskrift.

Med Høiagtelse ærbødigst
J. C.J.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Stockholm
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 64-1884-85
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, Neptunfontænen, mæcenvirksomhed