J. C. Jacobsens arkiv

1872-09-20

Dokumentindhold

2. brev til Japetus Steenstrup denne dag. Om sammensætningen af 'komiteen for Den botaniske Have'. 

Transskription

Kjære Ven!

Jeg seer desværre af en Paategning paa Omslaget om d'Arrest's Brev at Nellemann ikke mere er Medlem af Komiteen - hvilken Meddelelses Form iøvrigt er noget usædvanlig og mindre correct end man kunde vente af en juridisk Professor.- Vi maa altsaa vælge en midlertidig Formand eller bede Ministeriet om at udnævne en Anden til Formand, i hvilken Anledning vi jo maa holde et Møde, hvortil Du maa indbyde, men forinden var det rigtigt at tale med Lange om han vil modtage Posten enten som midlertidig eller som virkelig Formand. Skulde han ikke være villig til det sidste, antager jeg at Ministeren ikke vilde have Noget imod at Komiteen vedbliver sin Virksomhed under en midlertidig Formand, men det maatte da siges ham, at Komiteen mente at det kunde gaae paa denne Maade. Vil Du nu tale med Lange eller skal jeg ? Da jeg ikke er vis paa at kunne træffe Dig idag paa Grund af Valghandlingen, beder jeg Dig med et Par Ord - sendt til Brolæggerstræde i Aften - at sige mig din Mening. Det er muligt at jeg træffer Lange idag ved Valghandlingen og i saa Fald vil jeg Forløbig tale med ham
 
derom og derefter i Aften meddele Dig Resultatet af Samtalen.-
_______________
Hvad Opgangen til Observatoriet angaaer, fik jeg tilfældigviis igaar Middags - før jeg modtog Klagen - Leilighed til at see den uforsvarlige Tilstand, hvori Appareillen, trods Borgmesterens gjentagne Løfter, befandt sig og jeg gav da strax den fornødne Ordre til at bringe Gangstien i Stand. Det var ikke besynderligt at Professsorene vare blevne utaalmodige.
 

d 20 Septbr 1872

Din hengivne
J. C. Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Botanisk Have, mæcenvirksomhed