J. C. Jacobsens arkiv

1884-05-15

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen udtrykker sin taknemmelighed overfor Meldahl og sender ham 10.000 kr. Beløbet er overstreget men kan anes mellem linierne.

Transskription

Carlsberg d 15 Mai 1884
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Jeg har nylig været et Par Gange paa Frederiksborg og glædet mig over Deres nu fuldførte Værk. Der gives maaskee Flere som bedre kunne vurdere Dette, men Ingen som i høiere Grad end jeg kan paskjønne den Kjerlighed og Omhu, hvormed dette Arbeide er gjennemtænkt og udført og den sjeldne, hos os enestaaende Energi og Selvopofrelse, hvormed saa stort et Værk er fuldført i saa kort en Tid. Da jeg hører, at De først kommer hjem i Begyndelsen af Juni og jeg skal reise herfra d 3die, er  der saaledes ingen Udsigt til at jeg kan tale med Dem før efter min Tilbagekomst i Slutningen af Juli, men saalænge kan jeg ikke vente med at bringe Dem min hjertelige Tak for den Maade, hvorpaa De har bragt det mig saa kjære, gamle Slot, i en Skikkelse, som vækker

almindelig Beundring, men som ikke kan glæde Nogen mere end mig.
Tillad mig da at give denne min Glæde et Udtryk i Gjerning ved at tilbyde Dem et lille Tillæg til det høist beskedne Honorar, som De har beregnet dem for dette omfattende og anstrængende Arbeide og modtage som en venlig Erindring om den Tid vi have virket sammen for dette skjønne Foretagende
Med  den største Høiagtelse
 
Deres hengivne og forbundne
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed